P40 – Sjukskrivningsmönster för Covid-19: en undersökning av pandemins första våg i en omfattande registerbaserad studie i Sverige

3. Epidemiologi

Annie Palstam1, Emma Westerlind1, Katharina S Sunnerhagen1, Hanna C Persson1

1 Sektionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bakgrund: Pandemins påverkan på samhället är ännu inte fullt överblickbart. Sjukfrånvaro från arbete kan ses som en hälsoindikator i en arbetsför population och syftet med denna studie var att kartlägga sjukskrivningsmönstret för Covid-19 under första vågen i Sverige.

Metod: Registerdata från Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån har kombinerats. Studien omfattar alla personer som erhållit sjukpenning på grund av en Covid-19-diagnos i Sverige under perioden 1 mars – 31 augusti 2020 och uppföljningstiden är 4 månader.

Resultat: Totalt erhöll 11 955 personer sjukpenning på grund av Covid-19. Mediansjukskrivningstiden var 35 dagar, 13% var sjukskrivna > 12 veckor (långtids-Covid) och 9% var sjukskrivna hela uppföljningstiden om 4 månader. Att i akutskedet ha vårdats inneliggande på sjukhus för Covid-19 var den starkaste prediktorn för längre sjukskrivning. Av de som avslutade sin sjukskrivning under uppföljningstiden återföll 242 personer (2%) i en ny sjukskrivning på grund av Covid-19, varav 136 (56%) var fortsatt sjukskrivna vid uppföljningens slut efter 4 månader. Personer med återkommande sjukskrivningar var äldre, oftare kvinnor och hade i större utsträckning varit sjukskrivna året före Covid-19-pandemin.

Slutsats: Ett betydande antal personer var sjukskrivna på grund av Covid-19 under den första vågen av pandemin. Sjukskrivningen var långdragen för många och återfall i sjukskrivning förekommer. Flera olika faktorer verkar vara viktiga i att predicera längre och återkommande sjukskrivning, men det verkar också som om gruppen som är sjukskriven länge för Covid-19 är heterogen. För att undersöka långsiktiga sjukskrivningsmönster på grund av Covid-19 krävs en längre uppföljningstid.