P4 – Ingen positiv behandlingseffekt av anti-androgenet enzalutamide vid allvarlig covid-19 i COVIDENZA – en randomiserad fas 2 multicenter-studie

1. Behandling

Karin Welén1, Anna K Överby2, Magnus Gisslén1, 3, Daniel Bremell3, Johan Stranne1, 3, Åse Östholm-Balkhed4, 5, Katarina Niward4, 5, Johan Styrke2, 6, Johanna Repo6, Anna Jonsson Henningsson4, 7, David Robinsson7, Anders Bjartell8, Anna Nilsson8, Camilla Thellenberg Karlsson2, 9, Clas Ahlm2, 9, Andreas Josefsson1, 2, 3, 9, 10

1 Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
2 Medicinska fakulteten, Umeå Universitet
3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
4 Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet
5 Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland
6 Sundsvalls sjukhus, Region Västernorrland
7 Ryhovs sjukhus, Region Jönköping
8 Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
9 Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten
10 Wallenberg Center för Molekylär Medicin, Umeå

Bakgrund: I covid-19-pandemin har män generellt drabbats allvarligare och utgör en majoritet av de patienter som är i behov av intensivvård. Testosteron har effekter på immunförsvaret och reglerar uttrycket av två proteiner, TMPRSS2 och ACE2, som är centrala för SARS-CoV-2 vid infektion av lungceller. Studien syftade till att utreda hypotesen att antiandrogent läkemedel, enzalutamide, som blockerar signalering via androgenreceptorn och som används vid metastaserad prostatacancer, kan mildra sjukdomsförloppet av covid-19.

Metod: Studien inkluderade patienter med covid-19-symptom som krävde sjukhusvård. Exklusionskriterier var pågående hormonbehandling, allvarlig hjärtsjukdom, samt pågående behandling med interagerande läkemedel. Patienterna lottades (2:1) till behandling med 160 mg enzalutamide i 5 dagar plus ”standard of care”, eller till ”standard of care”. Patienter följdes under behandling med SARS-CoV-2 detektion samt kliniska prover och klinisk uppföljning under 45 dagar. Primära end-points var tid till intubering alternativt utskrivning från sjukhus.

Resultat: 42 patienter (31 män, 11 kvinnor) inkluderades i studien innan den pausades för säkerhetskontroll, efter vilken den avslutades på inrådan av DSMB. Ingen tendens till nytta från behandlingen observerades, tvärtom behövde patienter i kontrollarmen kortare tids syrgasbehandling (p=0,023) och kortare tid på sjukhus (HR 0,43 [95 % CI: 0,20–0,93; p=0,032]). Ingen skillnad mellan män och kvinnor observerades. Remdesivir användes i samma utsträckning i båda grupperna. Sex ”adverse events” graderade som 3 eller högre inträffade, två i kontrollarmen och fyra i behandlingsarmen.

Slutsats: Studiens resultat stöder inte hypotesen, och slutsatsen är att anti-androgen behandling med enzalutamide inte kan användas som behandling mot sjukhuskrävande covid-19.