P37 – Reinfektion med SARS-CoV-2 i Region Stockholm: Incidens och riskfaktorer

3. Epidemiologi

Katja Wyss1, 2, Pontus Hedberg2, 3, Lina Davies Forsman1, 2, Joanna Nederby Öhd4, 5, Robert Dyrdak3, 6, Jan Albert3, 6, Anna Färnert1, 2, Pontus Naucler1, 2

1 ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
2 Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
3 Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
4 Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
5 Smittskydd Stockholm, Stockholm, Sverige
6 Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

Bakgrund: Det första fallet av återinfektion i SARS-CoV-2 rapporteras i USA maj 2020. Det är ofullständigt klarlagt hur vanligt det är med reinfektioner och vilka som drabbas. Här undersöker vi kumulativ incidens, utfall och riskfaktorer för SARS-CoV-2 reinfektion bland invånare i Region Stockholm.

Metod: I en inbyggd fall-kontroll studie följdes 125 223 individer bosatta i Region Stockholm med ett smittskyddsanmält positivt SARS-CoV-2 PCR-test före 7e februari 2021, för reinfektion fram till 9e maj 2021. Reinfektion definierades som ett nytt PCR positivt prov efter >90 dagar. Individer med reinfektion (fall) matchades med risk-set samplade kontroller 1:10, utifrån datum för första positiva prov. Information om vård och komorbiditeter inhämtades via Stockholms Valdatabas.

Resultat: Av 125 223 individer fick 545 (0.4%) en PCR verifierad reinfektion efter >90 dagar. Mediantid till reinfektion var 146 dagar (IQR 105-205) och 61% (335/545) av reinfektionerna inträffade efter mars 2021. 15% (80/545) av fall, respektive 14% (781/5450) av kontroller, vårdades på sjukhus under sin första infektion. Preliminära data visade att b.l.a hjärtsjukdom, kronisk njursjukdom, immunsuppression, lever-, lung-, cerebrovaskulär- och inflammatorisk sjukdom var associerade med reinfektion efter justering för kön och ålder. Allvarligare sjukdom sågs hos 5% av reinfektioner (28/545) jämfört med första infektionen, och 4% (20/545) avled inom 30 dagar. Uppdaterad data med uppföljning tom september 2021 kommer inkluderas på konferensen.

Slutsats: Incidensen av reinfektioner iStockholm fram till maj 2021 var låg och majoriteten uppträdde efter att SARS-CoV-2-alfa blivit den dominerande varianten. Även om de flesta individer med reinfektion var friska, identifierades flera komorbiditeter associerade med ökad risk för reinfektion.