P31 – Hormonbehandling av prostatacancer skyddar inte mot Covid-19

3. Epidemiologi

Rolf Gedeborg1, Lars Lindhagen2, Stacy Loeb3, Johan Styrke4, Hans Garmo5, Pär Stattin1

1 Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
2 Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR), Uppsala, Sverige.
3 Department of Urology and Population Health, New York University and Manhattan Veterans Affairs Medical Center, New York, US.
4 Institutionen för Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Urologi och andrologi, Umeå universitet, Sverige.
5 Translational Oncology and Urology Research (TOUR), King's College London, Guy's Hospital, London, UK.

Bakgrund: I början av Covid-19-pandemin rapporterade en liten observationsstudie att män som fick hormonbehandling (Androgen Deprivation Therapy; ADT) mot prostatacancer hade skydd mot svår Covid-19-infektion och död i Covid-19. Flera randomiserade studier av ADT vid Covid-19 har redan initierats.

Metod: Forskningsdatabasen PcBaSe baserad på det Nationella prostatacancerregistret (NPCR) har kopplats till andra hälsodataregister för analys av associationen mellan ADT (bicalutamid eller GnRH-agonist) och (a) överdödlighet under pandemin jämfört med tidigare år, (b) död i i Covid-19 i en fallkontrollstudie och (c) risk för test-positiv Covid-19 och svår sjukdom i en kohortstudie.

Resultat: Bland 114 547 män med prostatacancer hade män med ADT en ökad risk att testa positivt för Covid-19 (oddsratio [OR] 3,34; 95% CI: 2,91 – 3,85), att då kräva sjukhusvård (Fig. 1), och att avlida i Covid-19 (OR 5,05; 4,18 – 6,10) men huvuddelen av dessa riskökningar försvann efter justering för ålder och faktorer kopplade till prostatacancerns svårighetsgrad (justerat OR 1,25; 0,95 – 1,65). Samma mönster sågs för överdödlighet under pandemin jämfört med tidigare år (justerat OR 0,96; 0,87 – 1,06).

Slutsats: Efter justering för störfaktorer ses ingen skyddseffekt av ADT mot Covid-19 bland män med prostatacancer. Däremot tycks mer avancerad cancersjukdom öka risken både för att infekteras och att drabbas av svår sjukdom och död i Covid-19.

Detta projekt stödjs av Vetenskapsrådet Dnr 2020-05866.

Delar av resultaten publicerade: Gedeborg R, Styrke J, Loeb S, Garmo S, Stattin P. Androgen deprivation therapy and excess mortality in men with prostate cancer during the initial phase of the COVID-19 pandemic. PLOS One 2021, In Press.