P24 – Verifiering och validering av SARS-CoV-2 snabbtester för antigen i saliv

2. Diagnostik

Nastya Kharlamova1, Nicky Dunn1, Svante Jerling1, Malin Almgren1, Agnes Linnér2, Siri Lilliesköld2, 3, Duncan Njenda4, Sandra Muschiol5, Nuno Ramos Rufino de Sousa4, Harry Alexopoulos6, Antonio Gigliotti Rothfuchs4, Anna Fogdell-Hahn1

1 Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Klinisk Neuroimmunologi, Centrum för Molekylär Medicin (CMM), Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Sverige
2 Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Stockholm, Sverige
3 Neonatalvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
4 Karolinska Institutet, MTC, Biomedicum, SciLifeLab, Stockholm, Sverige
5 Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
6 Department of Cell Biology and Biophysics – Faculty of Biology National and Kapodistrian University of Athens University Campus, Athens, Greece

Bakgrund: Höga mänger av SARS-CoV-2 virus kan finnas i saliv även hos asymtomatiska, pre-symptomatiska och immuna individer och även då man inte detekterar virus i näsa och svalg. Detta kan vara en av orsakerna till spridning av viruset och därför behövs det bättre strategier för att kunna identifiera individer med viruspartiklar i saliv.

Metod: Elva snabbtester, av olika fabrikat, för SARS-CoV-2 antigen testades för specificitet med hjälp av prover insamlade från näsa, svag och saliv från 12 positiva kontroller stegvis utspädda i för testerna avsedd buffert. Testerna utfördes av två oberoende personer som graderade styrkan på det positiva bandet individuellt. Alla spädningar analyserades med ”heat-inactivated direct”(hid) RT-PCR och CT värdet användes som indikation på viruskoncentration. Salivprover som samlats in före december 2019 (n=84) användes som negativa kontroller. Saliv från personer med immunitet (n=26), verifierat med serologi, undersöktes med de snabbtest för virusantigen som hade bäst sensitivitet och specificitet.

Resultat: Nio av elva snabbtester detekterade antigen i de positiva kontrollerna, men sensitiviteten varierade. Ingen av testerna detekterade virusantigen om Ct-värdet för provet var högre än 35. De två tester som hade högst specificitet gav falsk positiv signal i de negativa kontrollerna. Ingen av de personer med konstaterad immunitet var positiva för virusantigen saliv.

Slutsats: Positivt virusantigen i saliv är ovanligt hos de som är immuna, men kan vara en källa till fortsatt spridning av viruset. Snabbtester för saliv för hemmabruk är en alternativ metod för att identifiera eventuella smittbärande individer, men de tester som finns på marknaden behöver en oberoende verifiering av sensitivitet och specificitet.