P23 – Ventilations- och andningsgasanalys under fysiskt arbete hos patienter med kvarstående långtidssymptom efter Covid-19

2. Diagnostik

Anna von Gruenewaldt1, Eva Nylander1, 2, Kristofer Hedman1, 2

1 Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, Sverige
2 Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård, Linköpings universitet, Linköping, Sverige

Bakgrund: Bakgrund/syfte: Hos patienter med kvarstående besvär efter Covid-19-infektion har andfåddhet, muskeltrötthet och ökad uttröttbarhet vid ansträngning rapporterats. Få studier har utvärderat denna patientgrupp med arbetsprov innefattande analys av ventilation och andningsgaser (ergospirometri). Vi ville därför studera maximal syreupptagningsförmåga (VO2peak), ventilatorisk effektivitet (VE/VCO2-slope) och andningsmönster hos patienter med kvarstående symptom minst tre månader efter mild till måttlig Covid-19-infektion.

Metod: Metod: I en retrospektiv studie inkluderades patienter över 18 år som remitterats för ergospirometri april 2020 – april 2021 på grund av kvarstående symptom minst tre månader efter Covid-19. Patienter med annan allvarlig hjärt- eller lungsjukdom eller intensivvårdskrävande Covid-19 exkluderades. Uppgifter om symptom, vårdförlopp, behandlingsnivå och laboratorieanalyser inhämtades från patientjournal. Data från basal spirometri (FEV1, FVC) och maximalt arbetsprov (bl.a. VO2peak, VE/VCO2-slope, syremättnad mätt med pulsoximetri) inhämtades från klinisk databas.

Resultat: Resultat: Tjugo patienter med kvarstående symptom efter Covid-19 inkluderades, varav nio hade PCR-verifierad Covid-19, åtta hade sjukhusvårdats (varav fyra med syrgasbehandling och radiologiska fynd som vid viruspneumoni). Vanligaste symptom var dyspné, allmän trötthet och bröstsmärta. FVC och FEV1 var lätt sänkt hos tre respektive en patient. Ingen patient desaturerade (<95%) under arbete. VO2peak (median, IQR) var 26 (21-31) ml/kg/min, motsvarande 94% (86-105) av förväntat. Två patienter (10%) hade VO2peak under nedre referensområdesgränsen. Fjorton patienter (70%) hade en förhöjd VE/VCO2-slope (>30) som tecken på ventilatorisk ineffektivitet. Ett oregelbundet andningsmönster sågs hos 7/20 patienter (35%).

Slutsats: Slutsats: Ineffektiv ventilation eller avvikande andningsmönster snarare än nedsatt syreupptagningsförmåga, ventilationsförmåga eller syresättning skulle kunna förklara andfåddhet hos en betydande andel av patienter med långvariga symptom efter mild-måttlig Covid-19-infektion.