P21 – Trombos- och blödningskomplikationer hos IVA-vårdade patienter med Covid-19 som behandlats med profylaktisk antikoagulation i intermediärdos: en screeningstudie

2. Diagnostik

Kais Al-Abani1, Naima Kilhamn1, Eva Maret2, 3, Johan Mårtensson1, 4

1 Department of Perioperative Medicine and Intensive Care, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
2 Department of Clinical Physiology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
3 Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
4 Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Bakgrund: Venös tromboembolism (VTE) är vanligt förekommande vid kritisk Covid-19 trots trombosprofylax. Förekomsten av VTE och blödningskomplikationer efter implementering av en regim med profylaktisk antikoagulantia i intermediärdos är dock ofullständigt studerad.

Metod: Vi genomförde en prospektiv studie på sex intensivvårdsavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Efter implementering av antikoagulantia i intermediärdos genomfördes ultraljudsscreening för proximal djup ventrombos (DVT) och resultat inhämtades från rutinmässigt utförda CT lungartär-undersökningar.

Resultat: Totalt 100 Covid-19 patienter inkluderades mellan 21:a juni 2020 till 18:e februari 2021. Under en median uppföljningstid av 120 (IQR, 89-134) dagar, noterades VTE hos 37 patienter där majoriteten (78,4%) diagnostiserats efter ankomst till IVA. 20 patienter hade proximal djup ventrombos där 95% detekterades genom ultraljudsscreening. Pulmonell tromboembolism förekom hos 22 patienter och fyra patienter hade VTE i andra delar av det djupa venösa systemet. Hos 6 patienter förekom både proximal DVT och pulmonell tromboembolism. I en logistisk regressionsanalys, var endast hjärtsvikt associerat med VTE (oddskvot 4,67, 95% CI 1,13-19,34). Allvarlig blödning och icke-allvarlig blödning skedde hos 10 respektive 18 patienter.

Slutsats: I vår prospektiva screeningstudie av IVA-patienter med Covid-19 fann vi en hög prevalens av VTE (37%) och blödningskomplikationer (28%) efter implementering av antikoagulantia i intermediärdos. Nästan hälften av patienterna med VTE hade DVT identifierade genom ultraljudsscreening.