P18 – SARS-CoV-2 hos en djurparkstiger

2. Diagnostik

Erika Karlstam1, Therese Hård2, Katarina Näslund1, Linda Forslund1, Ulrika Larsson Pettersson1, Leif Dotevall3, Karl Ståhl1, Siamak Zohari1, Aleksija Neimanis1

1 Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala, Sverige
2 Borås Djurpark, Borås, Sverige
3 Smittskydd, Västra Götaland, Sverige

Bakgrund: En äldre djurparkslevande tiger insjuknade hastigt med grav dyspné och kraftigt nedsatt allmäntillstånd. Tolv dagar innan hade dess skötare insjuknat och testat positivt för Covid-19. Tigern avlivades av djurskyddsskäl. Lindrig hosta observerades hos ytterligare en tiger och flera lejon i parken.Ytterligare två djurskötare insjuknade efterföljande vecka i Covid-19.

Metod: En fullständig obduktion utfördes. Vävnadsprover från lunga och trachea fixerades i 10% formalin, paraffinbäddades, snittades och färgades med hematoxylin-eosin (HE). Immunohistokemisk undersökning (anti-SARS-CoVid-IHC) utfördes på formalinfixerat material. Svabbprov för RT-PCR avseende SARS-CoV-2 togs från oropharynx, rektum och lunga. Vävnadsprov från lunga togs för virusodling.

Resultat: Makroskopiskt sågs hyperemi och små till måttliga mängder mucopurulent exsudat i distala trachea och huvudbronkerna. I lungorna iakttogs multifokalt mindre områden med hyperemi/blödningar och atelektas. Mikroskopiskt förelåg en mild lymfoplasmacytär tracheit, nekrotiserande bronchit och bronchiolit, samt mild nekrotiserande tracheobronchoadenit i submucösa körtlar.
Anti-SARS-CoVid-IHC påvisade virusantigen i epitelceller i bronker och submucösa körtlar. SARS-CoV-2 konfirmerades med RT-PCR i svabbprover från oropharynx, rektum och lunga. Från lungvävnad isolerades SARS-CoV-2 i cellkultur.
Helgenomsekvensering av RT-PCR-positiva prover från tigern, skötarna och lejonen visade 99,9% nukleotidsamstämmighet. Viruset tillhör den globala linjen B.1.177.21.

Slutsats: SARS-CoV-2 var en mild och övergående infektion hos flertalet stora kattdjur i gruppen, men allvarlig och fatal hos en äldre tiger. De patologiska förändringarna var främst koncentrerade till trachea, bronker och bronkioli.
Smittan fördes sannolikt in i gruppen av den först insjuknade skötaren.