P17 – Påvisande av SARS-CoV-2 med salivantigentest från hospitaliserade patienter med COVID-19

2. Diagnostik

Yang De Marins1, Anne-Katrine Pesola2, Anna Söderlund Strand2, Astrid Norman3, Gustav Pernow3, Marcus Aldén1, Runtao Yang4, Magnus Rasmussen3

1 Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet
2 Klinisk mikrobiologi, Region Skåne
3 VO infektionssjukdomar SUS Lund
4 School of Mechanical, Electrical and Information Engineering, Shandong University, Weihai, China

Bakgrund: Snabb och korrekt diagnostik är av stor betydelse i arbetet mot COVID-19. Nasofarynxprovtagning och påvisande av SARS-CoV-2 med RT-PCR utgör standard-proceduren för diagnostik. Provtagning från saliv och påvisning av virus med antigentestning skulle underlätta diagnostiken. I denna studie undersökte vi om SARS-CoV-2 kunde upptäckas med antigenpåvisning från saliv hos sjukhusvårdade patienter med COVID-19.

Metod: Nasofarynx- och salivtest togs på hospitaliserade patienter med COVID-19. SARS-CoV-2 detekterades med RT-PCR på nasopharynxsekret och saliv och med fyra olika antigentester på saliv. Relativa nivåer av SARS-CoV-2 uttrycktes som Cycle of threshold (Ct)-värden och korrelerades mellan de olika provmaterialen och till symptomduration. Sensitivitet för antigentesterna undersöktes.

Resultat: 44 patienter inkluderades och RT-qPCR Ct var signifikant lägre i nasopharynxprover (median Ct 24,4 IQR 7,6) än i saliv (median Ct 27,6 IQR 6,8) (p< 0,01). För de 32 patienter där RT-PCR var positiv i båda provtagningslokaler korrellerade Ct-värdena med varandra (r=0,64, p<0,001). Längre symptomduration var associerat med högre Ct värde i båda lokaler (r=0,58/0,52, p<0,001). De olika antigentesterna genomförda på salivprov var positiva hos 14/34 (41 %) för Flowflex (Zetagene-Hughes) och för 11/34 (32 %) för de tre andra salivantigentesten (Panbio (Abbot), Joinstar och PCL). Sensitiviteten var högre för salivprov med låga Ct-värden och för patienter med kort symptomduration, upp till 67% i prover med Ct under 25 och mindre än 10 dagars symptomduration.

Slutsats: Salivantigentester är lätta för såväl patient som provtagare att använda men sensitiviteten är inte tillfredställande hos patienter som sjukhusvårdas för COVID-19. Vidare studier på personer tidigt i sjukdomsförloppet behövs för att kunna bestämma värdet av dessa tester.