P16 – Nationell jämförelse av kvantitativa serologiska metoder för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2

2. Diagnostik

Anna-Maria Delis1, Liselott Ydrenius2, Jan-Åke Liljeqvist3, Mia Brytting4, Martin Sundqvist1, 5

1 Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
2 Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping
3 Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
4 Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna
5 Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro,

Bakgrund: Flera kommersiella metoder för kvantitativ påvisning av IgG antikroppar riktade mot S-proteinet hos SARS-CoV-2 utvecklades under 2020/2021. En internationell standard har utvecklats för att göra metodernas resultat jämförbara. Syftet med den aktuella studien var att utvärdera hur jämförbara tre kommersiella tester för kvantitativ påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 S-antigen var.

Metod: 170 Serumprover (Örebro (n=107), Sahlgrenska (n=41) och Linköping (n=22) insamlade ≥14 dagar efter symtomdebut och/eller PCR-positivitet för SARS-CoV-2 inkluderades. Dessutom analyserades parade serumprover från 24 patienter (maj/juni respektive november/december 2020 (Örebro)) samt prov från 20 personer insamlade före och efter vaccination med mRNA-baserat vaccin (Linköping).  Alla prover analyserades med kvantitativ påvisning av IgG antikroppar riktade mot S-proteinet på följande plattformar: Siemens ADVIA Centaur XPT (Örebro), Diasorin Liaison XL (Örebro), Abbott Architect  (Göteborg/Linköping). För jämförbarhet omräknades alla uppmätta värden till Binding antibody units (BAU/mL) enligt tillverkarnas rekommendationer.

Resultat: Alla tre metoderna uppvisade samvariation där Siemens och Diasorins tester uppvisade bäst korrelation (r=0.87, 95% CI (0.83-0.91) r2=0.76) följt av Siemens och Abbott (r=0.81, 95% CI (0.75-0.86), r2=0.66) och Diasorin och Abbott (r=0.73, 95% CI (0.65-0.80) r2=0.54). I de parade proverna uppvisade många prover oförändrade nivåer men tendensen var att antikroppsnivåerna var lägre i det andra provet med samtliga metoder (Figur 1). Efter vaccination uppvisade samtliga analyserade prover höga antikroppsnivåer.

Slutsats: Samtliga metoder uppvisade en samvariation både vid påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 och vaccination. Korrelationen mellan metoderna var inte absolut trots kalibrering mot internationell standard. I studier där antikroppsnivåer följs över tid bör samma metod användas.