P14 – Lungultraljud för identifiering av patienter i behov av respiratorbehandling vid COVID-19

2. Diagnostik

Claudia Seiler1, 2, 3, Cecilia Klingberg2, Maria Hårdstedt1, 3, 4

1 Centrum för klinisk forskning Dalarna, Sverige
2 OP/AN/IVA-kliniken Falu lasarett, Falun, Sverige
3 Örebro Universitet, Örebro, Sverige
4 Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige

Bakgrund: Att identifiera behovet av invasiv respiratorbehandling vid COVID-19 pneumoni är en utmaning. Målet med denna studie var att undersöka om lungultraljud kan bidra till att identifiera behovet av invasiv respiratorbehandling hos patienter med moderat till svår COVID-19 pneumoni.

Metod: En prospektiv kohortstudie genomfördes mellan 23:e april och 12:e november 2020. Alla patienter vårdade på Falu lasarett med moderat till svår COVID-19 (syrgasbehov ≥ 4 l/min) inkluderades. Exklusionskriterier var behandlingsbegränsning ”ej invasiv ventilation” och tillstånd med risk för falskt positiva fynd på lungultraljud (hjärtsvikt, lungfibros). Lungultraljud utfördes dagligen, tills start av invasiv respiratorbehandling (IV-grupp) eller spontan förbättring (non-IV-grupp). Lungultraljud och respiratoriska parameter i form av ROX index (respiratory rate and oxygenation index: (SpO2/FiO2)/andningsfrekvens) jämfördes mellan grupperna vid tidpunkten för intubation (IV-grupp) och högst syrgasbehov (non-IV-grupp).

Resultat: Totalt 50 patienter inkluderades; 23 i IV-gruppen och 27 i non-IV-gruppen. Lungultraljud-score var högre i IV-gruppen jämförd med non-IV-gruppen (20.0 vs 18.0; p = 0.026). ROC-analys identifierade lungultraljud-score på 19.5 som gräns för behov av invasiv ventilatorbehandling (AUC 0.68; sensitivitet 56%, specificitet 74%). ROX index ≥ 4.88, tidigare validerat vid pneumoni, predikterade behovet av invasiv respiratorbehandling med positivt prediktivt värde av 87% och negativt prediktivt värde av 100%. Hos sex patienter (12%) upptäcktes kritiska differentialdiagnoser genom lungultraljud (t ex  lungemboli, pleuravätska).

Slutsats: Lungultraljud-score hade endast ett moderat diagnostiskt värde för identifiering av behovet av invasiv respiratorbehandling hos patienter med moderat till svår COVID-19. ROX index var användbart vid COVID-19. Lungultraljud var ett värdefullt komplement i bedömningen genom att identifiera allvarliga, behandlingsbara differentialdiagnoser.