P128 – Utveckling av ett verktyg för att mäta vårdkvalitén på intensivvårdsavdelningar i Libanon under COVID-19 pandemin

13. Övrigt

Märit Halmin1, Ghada Abou Mourad2, Adam Ghneim1, Alissar Rady2, Tim Baker1, Johan von Schreeb1

1 Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Stockholm
2 The World Health Organization, Lebanon

Bakgrund: Under COVID-19 pandemin har antalet intensivvårdsplatser ökat kraftigt i låg- och medelinkomstländer. I låg- och medelinkomstländer med begränsade resurser finns också en brist på användbara verktyg för att övervaka kvaliteten på IVA-vård vid en sådan ökning. Libanon är ett övre medelinkomstland med ett ökat behov av IVA-platser för COVID-19 patienter mellan hösten och vintern 2020-2021. Världshälsoorganisationen bistod Hälsoministret i Libanon att öka antalet IVA-platser på offentliga sjukhus med 300%, utan att det fanns något tillgängligt verktyg att bevaka vårdkvalitén. Syftet med denna studie var att beskriva den process där vi utvecklar och implementerar ett verktyg för att bevaka vårdkvalitén inom IVA-vården under en pågående pandemi.

Metod: Vi genomförde en litteraturöversikt, arrangerade expertmöten och utförde en pilotstudie i syfte att selektera fram kvalitetsindikatorer för IVA-vård. Indikatorerna skulle vara möjliga att bedöma av en extern person under en-timma långt besök på respektive intensivvårdsavdelning. Bland de fram selekterade indikatorerna valdes ett mindre antal till ett poängprotokoll.

Resultat: Totalt selekterades 44 kvalitetsindikatorer fram, 33 av dessa inkluderades i poängprotokollet. Vid utvärdering av poängprotokollet framstod en stor skillnad i resultat mellan låg- respektive högresurs sjukhus, vilket indikerar en stor skillnad i vårdkvalitet.

Slutsats: Det föreslagna verktyget kan systematiskt utvärdera och bevaka vårdkvalitén på IVA-avdelningar i länder med brist på mer avancerande och resurskrävande system. Verktyget används för närvarande på 11 offentliga sjukhus i Libanon. Det föreslagna verktyget kan hjälpa till att identifiera kvalitetsluckor som behöver riktade insatser och verktyget kan även följa utveckling över tid. Fler studier krävs för att validera verktyget.