P126 – Riskuppfattning, skyddsåtgärder och följsamhet av behandling hos cancerpatienter mellan våg ett och två av COVID-19 i Region Stockholm

13. Övrigt

Jeanette Winterling1, 2, Yvonne Wengström1, 3

1 Institutionen NVS, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
2 Compehensive Cancer Center, ME HHLH, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
3 Compehensive Cancer Center, ME BES, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

Bakgrund: I första vågen av COVID-19 lyftes det fram att patienter med cancer hade en ökad risk för att bli allvarligt sjuka och Sverige införde jämfört med andra länder mindre strikta skyddsåtgärder. Syftet med studien var att beskriva cancerpatienter uppfattning om risker, skyddsåtgärder och påverkan på deras cancerbehandling under den första vågen av COVID-19 i Region Stockholm. Därutöver undersöka relationen mellan dessa uppfattningar och själv-isolering och psykiskt välbefinnande.

Metod: En tvärsnittsstudie baserat på det svenska urvalet i en multinationell studie. Cancerpatienter från Region Stockholm rekryterades via reklam i sociala medier och onkologiska mottagningar mellan den första och andra vågen av COVID-19. Data samlades in via en anonym digital enkät.

Resultat: Bland deltagarna(N=76) var medianåldern 64 år, 76% kvinnor, 9% hade blivit infekterade av COVID-19 och 62% hade själv-isolerat sig i ca 11 – 20 veckor. Det var 41% som beskrev att de var oroade för att bli infekterade av COVID-19, och det var associerat med att själv-isolera och att ha högre nivåer av ångest. Majoriteten (78%) beskrev att deras familjemedlemmar betedde sig med försiktighet och följde COVID-19 restriktioner, men att de upplevde att andra människor (5%) eller myndigheter (40%) inte följde de restriktioner som fanns. Mindre än 15% rapporterade att de inte hade fått sin medicinska behandling eller stödjande vård som de borde. 

Slutsats: Trots det lilla urvalet visar den här studien att deltagarna använde själv-isolering för att skygga sig själva från COVID-19 under den här perioden och att deltagarna hade fått sin cancerbehandling som planerat.