P125 – Rekommendationer för identifiering, diagnos, och behandling av postcovid: en Delphistudie.

13. Övrigt

Linn Järte1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1 Martine Nurek (Avdelningen för kirurgi och cancer, Imperial College London, Storbritannien)
2 Clare Rayner (företagsläkare, Storbritannien)
3 Anette Freyer (Avdelningen för akutmedicin, Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham, Storbritannien)
4 Sharon Taylor (Central and North West London NHS Foundation Trust, London, Storbritannien)
5 Linn Järte (Avdelningen för anestesti, Swansea Bay University Health Board, Swansea, Storbritannien)
6 Nathalie MacDermott (King's College London, Storbritannien)
7 Brendan Delaney (Avdelningen för kirurgi och cancer, Imperial College London, Storbritannien)

Bakgrund: Både i UK och Sverige har avsaknad av forskning kring behandlingsmetoder och vårdkedjor för postcovid påvisat behovet av riktlinjer baserade på framväxande erfarenhet.

Metod: Författarna framställde rekommendationer gällande utredning och behandling av postcovid. Dessa distribuerades via internet till en panel bestående av brittiska läkare (oavsett specialistområde) med ett intresse, personlig erfarenhet, och/eller behandlingserfarenhet av postcovid. Panellisterna indikerade under två rundor av Delphi-prövning sin nivå av samtycke med varje rekommendation (5-poängs Likert-skala) samt kommenterade. Rekommendationer som fick en respons med >90% ”instämmer starkt”, ”instämmer”, ”varken instämmer eller motsätter” registrerades som konsensus.

Resultat: 33 läkare från 14 specialistområden nådde enighet för 35 rekommendationer. Huvudsakligen: Allmänläkare bör överväga postcovid vid en bred symtombild (inte enbart trötthet och andnöd) och exkludera differentialdiagnoser när det är relevant. Detaljerad anamnes och undersökning med basal utredning bör ske i primärvården. Indikationer för vidare utredning och specifik behandling (för myokardit, PoTS, mastcellssjukdom) inkluderar hypoxi/desaturation, bröstsmärta, hjärtklappning, och histaminrelaterade symptom. Rehabilitering bör vara individualiserad, med försiktig ökning av aktivitetstakten (för att undvika bakslag) och multidisciplinär support.

Slutsats: Postcovidkliniker bör drivas som del av ett integrerat vårdsystem, där allmänläkare har en central roll i det multidisciplinära teamet. Holistiska vårdvägar, utredning av specifika komplikationer, behandling av potentiella symtomkluster och skräddarsydd rehabilitering behövs.

Vid presentationen sker ett utbyte mellan Linn Järte, artikelförfattare, och Lisa Norén, talesperson för Läkare till läkare, av erfarenheter från och nuläge i UK och Sverige.