P120 – Hur mycket är vi värda? Undersköterskors upplevelser av sitt arbete på särskilda boende för äldre under första vågen av covid-19

13. Övrigt

Bergqvist Monica1, Katharina Schmidt-Mende2, 3, Lars L Gustafsson4, Katarina Holmgren3, Aniko Vég5, Caroline Wachtler2, Pia Bastholm-Rahmner3, 4

1 Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet
2 Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet
3 Akademiskt Primärvårdscentrum, Region Stockholm
4 Avdelningen för klinisk farmakologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Bakgrund: Äldreomsorgen har drabbats hårt av covid-19 med många smittade och döda på särskilda boenden (SÄBO). Undersköterskorna som arbetar närmast de äldre har varit hårt utsatta. Syftet med denna studie var att beskriva undersköterskornas erfarenheter under den första vågen av covid-19.

Metod: Fyra fokusgruppsdiskussioner med totalt 20 undersköterskor från olika SÄBO i Stockholm. Data samlades in under november 2020 och analyserades med kvalitativ tematisk analys.

Resultat: Tre teman identifierades: 1) Vi kände oss rädda, ignorerade och värdelösa, 2) Vi såg till att vi klarade oss igenom krisen och 3) Vi kan göra ett bra arbete med rätt resurser. Undersköterskorna upplevde att de i stor utsträckning lämnades ensamma utan tillräckligt stöd från chefer, sjuksköterskor eller kommunen. De kände sig övergivna då de inte blev lyssnade på vilket framkallade negativa känslor av stress och frustration. De äldre drabbades även av ensamhet och isolering och personalens arbetsbörda ökade. För att hantera situationen utvecklade undersköterskorna egna strategier som inkluderade en hög grad av stöd och samarbete inom gruppen undersköterskor.

Slutsats: Resultaten visar att mycket kan läras av covidpandemin men för att göra det måste chefer och politiker lyssna på de som har arbetat nära de äldre. Undersköterskors erfarenhet och kunskap kan bidra till att utveckla både vården och rutinerna på SÄBO. Teamarbetet kunde inte upprätthållas under krisen med covidpandemin. Sjuksköterskor, läkare och ledare inom vården och omsorgen behöver fungera som förebilder under en kris och arbeta tillsammans med undersköterskorna för att de skall känna sig uppskattade och få inflytande.