P119 – Från kaos till kontroll: sjukvårds- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta under covid-19-pandemins första fas

13. Övrigt

Fredrik Rücker1, 2, Maria Hårdstedt2, 3, Sekai Chenai Mathabire Rücker1, 2, Emma Aspelin1, Alexander Smirnoff1, Anders Lindblom1, 2, 4, Catharina Gustavsson2, 5, 6

1 Infektionskliniken, Falu lasarett, Falun, Sverige
2 Centrum för klinisk Forskning (CKF) Dalarna – Uppsala universitet, Falun, Sverige
3 Vårdcentral Vansbro, Vansbro, Sverige
4 Smittskyddsenheten Dalarna, Falu lasarett, Falun, Sverige
5 Högskolan Dalarna, Falun, Sverige
6 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige

Bakgrund: Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för sjukvårdspersonal över hela världen. Syftet med studien var att undersöka hur personal inom svensk sjukvård och kommunal omsorg upplevde arbetssituationen under de första månaderna av covid-19-pandemin 2020.

Metod: Fokusgruppdiskussioner med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och lokalvårdare från olika arbetsplatser som vårdade personer med covid-19 (sjukhusavdelningar, akutmottagning, särskilt boende och hemtjänst) genomfördes från juni till oktober 2020. Kvalitativ innehållsanalys användes för dataanalys.

Resultat: Åtta fokusgruppdiskussioner och en individuell intervju genomfördes med totalt 52 personer. Innehållsanalysen identifierade två huvudkategorier: "Oro för att själv bli infekterad och att smitta andra" och "Från kaos till kontroll i en ny och utmanande arbetssituation". Resultaten visade på oro för den personliga hälsan, osäkerhet angående skyddsutrustning och vårdhygienrutiner samt rädsla för att sprida smitta till patienter, kollegor och anhöriga. Deltagarna beskrev både avståndstagande och rädsla, respektive uppskattning, från det omgivande samhället. Faktorer som bidrog till trygghet bland personalen var närvarande och stöttande ledarskap samt att finna tröst och styrka i arbetslaget. Både utsatthet och hjälplöshet, respektive meningsfullhet, beskrevs vid vård av covid-19-patienter.

Slutsats: Studien ger inblick i en utmanande arbetssituation under pandemins första fas. Personal inom sjukvård och kommunal omsorg beskriver upplevelser av stress och otrygghet i en kaotisk och potentiellt farlig arbetsmiljö. Men resultatet visar också på framgångsrik hantering av dessa utmaningar och positiva upplevelser av trygghet och meningsfullhet. För att öka tryggheten bland sjukvårdspersonal i hälsokriser lyfter studien vikten av att minska personalens osäkerhet rörande skyddsutrustning, stöttande ledarskap och information till allmänheten för att minimera stigmatisering av sjukvårdspersonal.