P117 – Andningssymtom hos hemmavårdade patienter med post-covid

13. Övrigt

Monika Fagevik Olsén1, 2, Louise Lannefors1, 2, Malin Nygren Bonnier3, Ewa-Lena Johansson1, 2

1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/Hälsa och rehabilitering, Sahlgrenskaakademin vid Göteborgs universitet
2 Verksamheten Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
3 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bakgrund: Andningssymtom som bröstsmärta, dyspné och  hypoxi är vanliga hos patienter med post-COVID. Ytterligare kunskap behövs kring symtomens möjliga orsaker. Syftet med denna explorativa studie var därför att beskriva och undersöka olika andningssymtom hos hemmavårdade patienter med post-COVID.

Metod: En konsekutiv serie av 40 patienter som remitterats till lungmottagningen på fysioterapin, Sahlgrenska sjukuhset deltog i studien. Patienterna remitterades pga kvarvarande respiratoriska symtom efter COVID-19 infektion och alla hade varit hemmavårdade. De var i genomsnitt 44 år och 5 var män. Det hade gått drygt 10 månader sedan insjuknandet och 18 hade testats positiva för COVID-19 infektion.

Andningsfunktionen undersöktes med spirometri, andningsmuskelstyrka, fysisk funktion (6 minuters gångtest eller Timed-Stands Test, under samtidig mätning av syremättnad), auskultation, thoraxexpansion, andningsmönster (subjektivt samt objektivt med Respiratory Movement Measurement Instrument) och palpation av bröstkorgens leder och muskulatur. Nedsättning i uppmätta värden definierades som <80% av förväntade värden. 

Resultat: En patient hade nedsatt FVC, ingen nedsatt FEV1 eller PEF. 58% hade nedsatt inspirationsmuskelstyrka och 26% utandningsmuskelstyrka. Nedsatt fysisk funktion hade 69 % och  10% desaturerade under testen. 12 patienter hade patologiska lungljud.  50% var stela i bröstkorgen och 62% hade smärta i bröstkorgens leder och/eller muskulatur. Alla utom tre hade ett dysfunktionellt andningsmönster i sittande och stående vilket också påvisades vid objektiv andningsmönsterregistrering i liggande hos en mindre grupp av patienter.

Slutsats: Andningssymtom vid post-COVID kan ha flera orsaker som nedsatt lungvolym, exspiratoriskt flöde, andningsmuskulaturstyrka, fysisk funktion, bröstkorgsexpansion, andningsrörelser, andningsmönster samt smärta. För att få en bredare bild bör därför andningssymtomen undersökas utöver spirometri och fysisk funktion med samtidig oximetri.