P116 – Steroider hämmar SARS-CoV-2-inducerad uppreglering av hyaluronan i primära bronkiella epitelceller

11. Virologi

Annasara Lenman1, Ebba Rosendal1, Anna Engström-Laurent2, Clas Ahlm1, Anders Blomberg2, Urban Hellman2, Anna K Överby Wernstedt1

1 Institutionen för Klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, Umeå, Sverige
2 Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Umeå, Sverige

Bakgrund: Obduktionsfynd från patienter avlidna i Covid-19 har visat lungor fyllda med en klar flytande gelé, och vi har visat att denna gelé utgörs av hyaluronan (1). Vi önskade studera hur infektion med SARS-CoV-2 och steroidbehandling påverkade hyaluronans metabolism i humana primära bronkiella epitelceller.

Metod: Primära humana bronkiella epitelceller från två individer infekterades med SARS-CoV-2, med eller utan betametason och odlades i en tredimensionell air-liquid interface (ALI). Koncentrationen av hyaluronan i sekret bildat på cellernas cilierade yta analyserades med ELISA. Genuttryck av hyaluronansyntaser (HAS) och hyaluronidaser (HYAL) bestämdes med qPCR.

Resultat: Vi fann att den cilierade ytan av cellerna producerade ett gelatinöst sekret innehållande hyaluronan. Infektion med SARS-CoV-2 ökade hyaluronans koncentration 1.7 ggr. Vi såg ett ökat genuttryck av HAS2 och HAS3 samt en nedreglering av HYAL1 och HYAL2 vid infektion. Både koncentrationen av hyaluronan samt uttrycket av hyraluronreglerande gener återställdes till det normala vid behandling med betametason.

Slutsats: SARS-CoV-2-infektion påverkade epitelcellerna till ökad produktion av hyaluronan, något som kan förklaras av såväl det ökade genuttrycket av hyaluronansyntaser som det minskade uttrycket för hyaluronidaser.

Då behandling med betametason klart motverkade SARS-CoV-2s negativa effekter på hyaluronans metabolism in vitro, kan minskad hyaluronan frisättning i luftvägarna vara en möjlig förklaringsmodell till den positiva effekten av steroidbehandling vid svår covid-19 med andningssvikt. 

(1) Hellman, U, et al., Presence of hyaluronan in lung alveoli in severe Covid-19: An opening for new treatment options? J Biol Chem 295 (45), 15418 (2020).