P112 – Effiktivitet hos BNT162b2 (Pfizer) vaccin som skydd mot COVID-19 bland personer I arbetsför ålder- första resultaten från en skånsk kohortstudie

10. Vaccin

Jonas Björk1, Malin Inghammar2, Mahnaz Moghaddassi3, Magnus Rasmussen2, Ulf Malmqvist1, Fredrik Kahn2

1 Kliniska studier Sverige, Forum Söder, Skånes universitetssjukhus
2 VO infektionssjukdomar SUS Lund
3 Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet

Bakgrund: Olika vacciners effektivitet mot COVID-19 behöver utvärderas kontinuerligt. I Skåne undersökte COVERS (Covid-Vaccination Effectiveness, Risk and Safety Study) vaccin-effektivitet bland personer i arbetsför ålder under inledningen av 2021.

Metod: En kohortstudie med 805,741 personer 18-64 år bosatta Skåne, varav 26,587 fick minst en dos av BNT162b2 (Pfizer) vaccin personer under undersökningperioden (1e januari till 28 februari 2021). Incidens av COVID-19 beräknades genom köns- och åldersmatchade analyser och stratifierades i tvåveckorsperioder då det var en stor smittspridning under denna period.

Resultat: Den beräknade effektiviteten av vaccinet att förhindra infektion mer än sju dagar efter andra dosen var86% (95% konfidensintervall 72-94%) men bara 42% (95% konfidensintervall 14-63%) mer än fjorton dagar efter första dosen. Vi fann inga skillnader i vaccineffektivitet mellan män och kvinnor. De personer som tidigare testats positivt för SARS-CoV-2 men var ovaccinerade hade ett skydd på 91% (95% konfidensintervall 85-94%) mot ny infektion.

Slutsats: Vi observerade en tillfredställande skyddseffekt efter två doser av BNT162b2 (Pfizer) vaccin medan effekten efter en dos var betydligt lägre.