P111 – COVID19 vaccinationstäckning bland äldre och relation till sociodemografiska faktorer- resultat från en skånsk kohortstudie

10. Vaccin

Malin Inghammar1, Mahnaz Moghaddassi2, Magnus Rasmussen1, Ulf Malmqvist3, Fredrik Kahn1, Jonas Björk3

1 VO infektionssjukdomar SUS Lund
2 Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet
3 Kliniska studier Sverige, Forum Söder, Skånes universitetssjukhus

Bakgrund: Äldre personer har ökad risk att drabbas av svår COVID-19 och därför är det särskilt viktigt med en god vaccinationstäckning i denna åldersgrupp. COVERS (Covid-Vaccination Effectiveness, Risk and Safety Study) har undersökt vaccinationstäckningen bland äldre personer i Region Skåne samt faktorer associerade med genomgången vaccination.

Metod: Studien omfattade alla personer över 70 år som var bosatta i Region Skåne 27/12 2020 (n=216243). Personerna följdes genom registerdata fram till 4 juni 2021. Information om genomgången vaccination mot COVID-19 erhölls ur vaccinationsregistret, data om födelseland ur befolkningsregistret och uppgifter om socioekonomisk status erhölls på områdesnivå utifrån postnummer för bostadsadressen.

Resultat: En hög andel av alla personer över 70 år (91,9 %) hade erhållit minst en dos vaccin. Skillnaden mellan olika kommuner var liten men det var en större variation mellan postnummerområden (72.9–98.8 % mellan 2,5 till 97,5 percentilen). Andelen vaccinerade bland personer födda utanför de nordiska länderna var 75%. Bland personer födda i Afrika var andelen som erhållit minst en dos vaccin 67%, bland födda i Mellanöstern 68% och bland födda i Östeuropa eller fd Sovjetunionen 73%. Betydelsen av sociodemografiska faktorer för vaccination var särskilt markant bland personer födda utanför Norden.

Slutsats: De identifierade klustren av icke-vaccinerade utlandsfödda personer i socioekonomiskt utsatta områden manar till intensifierade ansträngningar i vaccinationsprogrammet för att undgå lokala sjukdomsutbrott i COVID-19 med morbiditet och mortalitet som följd. Anpassade strategier krävs som tar hänsyn till befolkningens mångfald.