P11 – Förekomst av tricuspidalisinsufficiens är kopplad till försämrad korttidsöverlevnad hos patienter som intensivvårdas för covid-19

2. Diagnostik

Joakim Norderfeldt1, Andreas Liliequist2, Eddie Weitzberg3, Claes Frostell4, Christofer Adding5, Per Agvald3, Maria Eriksson1, Per-Arne Lönnqvist3

1 Klinisk Fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för Molekylär Medicin & Kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
2 Sektionen för Thoraxanestesi och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
3 Sektionen för Anestesi och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska Insitutet, Stockholm, Sverige
4 Avdelningen för Kliniska Studier, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige
5 Institutionen för Molekylär Medicin & Kirurgi, Sektionen för Urologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Bakgrund: Patienter svårt sjuka i covid-19 utvecklar ofta en kombination av pulmonell hypertension och ökad belastning på höger kammare orsakat av endotelial inflammation och lokal tromboembolism vilket till slut leder till högerkammarsvikt. Detta resulterar i ökad pulmonell vaskulär resistens samt ökat tryck i lungkretsloppet. Studiens syfte var att undersöka förekomsten av akut pulmonell hypertension hos patienter intensivvårdade för covid-19 och om denna kunde kopplas till korttidsöverlevnad.

Metod: Journaler, inklusive resultaten från transthorakala ekokardiografiundersökningar, för patienter intensivvårdade för covid-19 vid Karolinska Universitetssjukhuset granskades. Via tricuspidalisinsufficiensen skattades systoliskt PA-tryck och förhöjda nivåer av P-NTproBNP användes som markör för hjärtsvikt. Uppföljning gjordes 21 dagar efter ekokardiografiundersökning.

Resultat: 34 (50,7%) av 67 patienter uppvisade en mätbar tricuspidalisinsufficiens (benämnd aPH-gruppen). I denna grupp sågs högre grad av NTproBNP (median [range]: 3249 [46-30300] vs. 1397 [45-24600] ng/l; p<0.005) och högre 21-dagarsmortalitet (35% vs. 6%; p<0.005).

Slutsats: Förekomsten av akut pulmonell hypertension var hög hos patienter intensivvårdade för covid-19. En mätbar tricuspidalisinsufficiens var kopplat till signifikant högre plasmanivåer av NTproBNP och högre 21-dagarsmortalitet.