P109 – Antikroppssvar efter två vaccindoser med mRNA-vacciner mot SARS-CoV-2 hos organtransplanterade

10. Vaccin

Sara Ebadi1, Anna Lundgren2, Susannah Castenbladh Leach3, Marie Felldin1, Emily De Coursey1, Vanda Friman4, Kristjan Karason1, Jan-Åke Liljeqvist5, Jesper Magnusson1, Andreas Schult1, John Mackay Søfteland1

1 Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
2 Avd. för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
3 Avd för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
4 Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
5 Virologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.

Bakgrund: Under de senaste två åren har stora forskningsinsatser gjorts för att utveckla vaccin mot SARS-CoV-2. Subgrupper av patienter såsom organtransplanterade exkluderades från de ursprungliga kliniska vaccinprövningarna och effekten av SARS-CoV-2 vacciner har ifrågasatts i den gruppen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu tre vaccindoser till alla organtransplanterade patienter oberoende av antikroppshalter efter två doser eller tidigare covid-19 infektion. I denna studie undersöktes antikroppssvaret efter två vaccindoser (Spikevax, Moderna och Comirnaty, Pfizer) hos organtransplanterade med och utan tidigare covid-19 infektion. 

Metod: 233 ovaccinerade vuxna organtransplanterade patienter rekryterades prospektivt. Vaccination skedde enligt klinisk praxis med två doser Spikevax eller Comirnaty med fyra veckors intervall. SARS-CoV-2-specifikt IgG i serum mättes före vaccination samt fyra veckor efter andra dosen. IgG-nivåer jämfördes mellan patienter med genomgången covid-19 infektion (n=52) och utan tidigare infektion (n=181). Vidare jämfördes antikroppssvaret hos den senare gruppen beroende på vaccintyp, ålder, kön och användning av Mykofenolsyra (MMF) som immunosuppression. 

Resultat: Medianåldern i patientkohorten var 57 år, 41% var kvinnor, 65% stod på MMF och 44% fick Comirnaty. 98% av organtransplanterade med genomgången covid-19 infektion serokonverterade efter två vaccindoser, jämfört med 61% hos patienter utan tidigare infektion. I den senare gruppen serokonverterade en lägre andel patienter behandlade med (52%) jämfört utan (80%) MMF. Endast mindre skillnader i serokonversion noterades i relation till vaccintyp (63% för Comirnaty, 59% för Spikevax), ålder (<57år: 69%, ≥57år: 54%) och kön (65% kvinnor, 57% män).

Slutsats: Denna studie visar ett signifikant bättre antikroppssvar efter mRNA-vaccination hos organtransplanterade med tidigare genomgången covid-19-infektion. Tidigare ej infekterade patienter behandlade med MMF svarar sämre på mRNA-vaccination.