P108 – Nylig MPR-vaccination hos sjukvårdspersonal och covid-19: en test-negativ fall-kontrollstudie

10. Vaccin

Lisa Lundberg1, Maria Bygdell2, Gustaf Stukat von Feilitzen3, Susanne Woxenius4, Claes Ohlsson2, Jenny M Kindblom2, 5, Susannah Leach1, 6

1 Avd. för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
2 Centre for Bone and Arthritis Research, Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
3 Avd. för klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
4 Avd. för Infektionssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
5 Prövningsenhet barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.
6 Gothenburg University Vaccine Research Institute (GUVAX), Avd. för mikrobiologi och immunologi, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.

Bakgrund: Det har diskuterats huruvida vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR) kan ha en skyddande effekt mot SARS-CoV-2. Detta skulle potentiellt kunna vara en av många bidragande orsaker till den stora variationen i svårighetsgrad vid covid-19, samt delvis kunna förklara varför barn under 10 års ålder verkar löpa lägre risk att drabbas av svår covid-19-infektion. I samband med mässlingsutbrottet i Göteborg 2018 MPR-vaccinerades en betydande andel av hälso- och sjukvårdspersonal (HSP) inom Västra Götalandsregionen. 

Metod: Vi genomförde en test-negativ fall-kontrollstudie för att undersöka MPR-vaccinets potentiella skyddseffekt mot SARS-CoV-2. Studiepopulationen bestod av HSP inom Västra Götalandsregionen födda mellan 1960-1981 och som provtagits för SARS-CoV-2 via arbetet.

Resultat: Elektroniska enkäter med frågor angående MPR-vaccination skickades ut till 12 940 HSP, varav 5905 (805 män och 5100 kvinnor) svarade. Oddskvoten för att testa positivt för SARS-CoV-2, hos nyligen MPR-vaccinerade individer jämfört med de som inte nyligen MPR-vaccinerats, var 0,91 (95% KI, 0.76 – 1.09). En signifikant interaktion noterades för kön och efter könsstratifiering var oddskvoten för att testa positivt hos män 0,43 (95% KI, 0.24 – 0.79, P=0,006) och 1,01 (95% KI, 0.83 – 1.22, P=0,92) hos kvinnor. 

Slutsats: Våra resultat indikerar att MPR-vaccinet kan ha en skyddande effekt mot SARS-CoV-2 hos män, men inte hos kvinnor. Det går dock inte att utesluta att resultaten påverkats av kvarvarande störfaktorer. Baserat på våra resultat kan det vara av värde att det i framtida studier kring MPR och covid-19 även utförs könsstratifierade analyser.

Vaccine. 2021 Jul 22;39(32):4414-4418. PMCID: PMC8216866.