P107 – Smittspridning av covid-19 bland vårdpersonal inom slutenvård – en epidemiologisk studie under pandemins första fas i Sverige

9. Smittspridning

Sekai Chenai Mathabire Rücker1, 2, Catharina Gustavsson2, 3, 4, Fredrik Rücker1, 2, Anders Lindblom1, 2, 5, Maria Hårdstedt2, 6

1 Infektionskliniken Falu lasarett, Falun, Sverige
2 Centrum för klinisk Forskning (CKF) Dalarna – Uppsala universitet, Sverige
3 Högskolan Dalarna, Falun, Sverige
4 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
5 Smittskyddsenheten Dalarna, Falu lasarett, Falun, Sverige
6 Vårdcentral Vansbro, Vansbro, Sverige

Bakgrund: I början av covid-19-pandemin rapporterades hög smittspridning bland vårdpersonal. Med bakgrund av begränsad kunskap om sjukdomens konsekvenser, smittvägar och global brist på skyddsutrustning skapade detta oro. Syftet med studien var att kartlägga smittspridning av covid-19 under ett personalutbrott på en vårdavdelning för patienter med covid-19 och identifiera smittskyddsåtgärder som begränsade smittan.

Metod: Retrospektiv epidemiologisk observationsstudie med både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling. All personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sekreterare, lokalvårdare, chefer) som arbetade på infektionsklinikens vårdavdelning under 1 mars till 31 maj 2020 inkluderades.

Resultat: Av 176 vårdpersonal deltog 152 i studien. Femtio av dessa (33%) drabbades under studieperioden av covid-19. Vid kontaktspårning kunde 78% av fallen kopplas till direkt kontakt med en annan smittsam medarbetare (Figur 1). Endast ett fåtal vårdpersonal som insjuknande rapporterade kontakt med ett bekräftat fall av covid-19 hemma (n = 6; 12%) eller i samhället (n = 3; 6%). Multipel logistisk regression identifierade vårdkontakt med patienter med covid-19 eller familjemedlem som testat positivt som riskfaktorer för infektion (justerat OR 8,4 respektive 9,0). Brister i basala hygienrutiner och otillräcklig fysisk distans mellan personal i gemensamma utrymmen beskrevs som främsta orsak till utbrottet på avdelningen; baserat på enkäter från vårdpersonal och intervjuer av chefer. De viktigaste smittskyddsåtgärderna för att stoppa utbrottet var ökad fysisk distans mellan vårdpersonal, fokus på basala hygienrutiner och ökad städning av patientrum och gemensamma utrymmen.

Slutsats: Vår studie lyfter risken för smittspridning av covid-19 mellan vårdpersonal i sjukhusmiljö och vikten av att förhindra dropp- och kontaktsmitta mellan personalen som en del av smittskyddsarbetet.