P106 – SARS-CoV2 infektion hos mink i Sverige: resultat av övervakning

9. Smittspridning

Johanna Lindahl1, 2, Maria Nöremark1, Siamak Zohari3, Tomas Jinnerot3, Katarina Näslund3, Ylva Strid3, Linda Eriksson3, Caroline Bröjer4, Thomas Rosendal1, Elina Åsbjer5, Emelie Pettersson1, Karl Ståhl1

1 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Avdelning för Epidemiologi och Sjukdomskontroll, Uppsala, Sverige
2 Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi , Uppsala, Sverige
3 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Avdelning för Mikrobiologi , Uppsala, Sverige
4 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Avdelningen för Patologi och Viltsjukdomar , Uppsala, Sverige
5 Nationellt Centrum för Djurvälfärd, Sveriges Lantbruksuniversitet , Uppsala, Sverige

Bakgrund: Våren 2020 konstaterades i Nederländerna att minkar kunde infekterats med SARS-CoV2 och sprida smittan vidare till andra minkar.  Infekterade minkgårdar konstaterade senare i flera länder.

Metod: I Sverige genomfördes hösten 2020 obduktioner och PCR-undersökning av självdöda minkar. En serologisk undersökning genomfördes december-januari då 24 djur/gård från 24 gårdar undersöktes. En ny övervakningsomgång inleddes sommaren 2021; djurägare ombads skicka in munhålesvabbar från självdöda minkar fortlöpande för PCR-analys samt 30 serumprover/besättning .

Resultat: Under oktober-november 2020 påvisades PCR positiva minkar på 13 svenska gårdar. Av 24 gårdar som undersöktes serologiskt vintern 2020-21 var endast tre 100% negativa, övriga hade ≥70% seropositiva djur. Som en konsekvens förbjöds avel på minkar under 2021.

Sommaren 2021 har PCR-positiva minkar påvisats på en gård, gården hade även PCR-positiva djur 2020. Genom sekvensering av fyndet från 2021 konstaterades B.1.1, en variant som inte tidigare beskrivits i Sverige men som cirkulerat i flera länder under 2020 och 2021, även hos minkar i Östeuropa. Smittspårning genomfördes. Obduktion visade en kronisk pneumoni (troligen annan orsak) och i näshålan sågs en akut rinit, SARS-CoV-2 antigen påvisades med immunohistokemi i epitelceller i näshålan. Övriga organ var utan anmärkning.

De serologiska undersökningarna 2021 visar att 7 av 17 undersökta gårdar har helt seronegativa djur, medan endast två gårdar hade >50% positiva djur. En av gårdarna som tidigare varit helt negativ var positiv vid den förnyade provtagningen.

Slutsats: Slutsatsen är att SARS-CoV2 har infekterat minkar i Sverige, troligen även vid upprepade introduktioner. Antikroppssvaret förefaller minska månaderna efter utbrott, vilket stämmer med bilden hos människor.