P105 – SARS-CoV-2 i utandad aerosol från covid-19-patienter under andning, tal och sång

9. Smittspridning

Malin Alsved1, David Nygren2, Sara Thuresson1, Patrik Medstrand3, Carl-Johan Fraenkel2, 4, Jakob Löndahl1

1 Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet, Lund, Sverige
2 Infektionsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
3 Klinisk virologi, Translationell medicin, Lunds universitet
4 Vårdhygien, Skånes universitetssjukhus, Lund, Sverige

Bakgrund: SARS-CoV-2 i utandade aerosolpartiklar bedöms vara en av de huvudsakliga smittvägarna för covid-19. Flera superspridningsevent har skett under körsång eller högljutt tal. Vi och andra forskargrupper har sedan dess visat att rösten genererar en stor mängd aerosolpartiklar och att mängden ökar ju högre vi pratar eller sjunger. Syftet med denna studie är att kvantifiera mängden SARS-CoV-2 i utandade aerosolpartiklar från covid-19-patienter under andning, tal och sång.

Metod: Covid-19-patienter i ett tidigt skede av infektion identifierades via smittspårning vid Skånes universitetssjukhus. Patienterna besöktes på sina hemadresser med ett mobilt laboratorium för provtagning, och om deras hushållskontakter hade symtom inkluderades även de. Inkluderade patienter fyllde i en enkät om upplevda symtom, och sedan togs nasofarynx- och salivprov. Därefter samlades aerosolpartiklar in från patienternas utandningsluft under 10 min vardera av andning, tal och sång. Insamlade prover analyserades med RT-qPCR för detektion av SARS-CoV-2 (gen N1 och N2).

Resultat: Av de 38 inkluderade patienterna hade 18 (47%) ett eller flera SARS-CoV-2-positiva aerosolprov. Andelen aerosol-positiva patienter var högst inom ett dygn från symtomstart, 9/14 (64%), lägre efter 2-3 dagar, 7/19 (47%), och 0/5 (0%) efter 4-6 dagar, Figur 1. Det var flest positiva prover från sång och tal. Median-emissionen var 11 RNA-kopior/min (min-max: 2-890 RNA-kopior/min). Det fanns en trend mellan lågt ct-värde i nasofarynx och positiva luftprov.

Slutsats: Vår studie visar att det är större risk för SARS-CoV-2 i utandningsluft ju närmre symtomstart och under vokalisering (tal och sång). Genom att kvantifiera emissioner av luftburet virus från olika aktiviteter kan vi förstå smittspridningen bättre och utveckla adekvata skyddsåtgärder.