P104 – Rörelsedata från mobiltelefoner används för uppföljning av råd och rekommendationer i den svenska covid-19 responsen

9. Smittspridning

Carl Fredrik Sjöland1, 2, Leah Martin2, Pär Bjelkmar2, Maria Axelsson2, Sara Byfors2, Anders Tegnell2

1 Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa
2 Folkhälsomyndigheten

Bakgrund: Data från mobiltelefoner har globalt använts för övervakning av rese- och rörelsemönster under covid-19-pandemin. Tillsammans med Telia utvecklade vi metoder för att följa förändring och ordinarie årstidsvariation i resande i Sverige. Vi avsåg öka förståelse av följsamhet och effekt av råd som myndigheten utfärdat i syfte att minska sjukvårdsbelastning och spridning av covid-19.

Metod: Aggregerad och anonymiserad positionsdata från telefonmaster samlades in (mellan 01/2019-09/2021) från telekomleverantören Telia. Resor definierades som förflyttning mellan telefonmasters upptagningsområde där slutpositionen varade >20 minuter. Värden extrapolerades till populationsnivå utifrån Telias marknadsandelar i olika segment. Data aggregerades för Sverige och enskilda län och delades upp i: totalresemått, uppskattat arbetsresemått, samt resor inom eller mellan regioner och kommuner. Totalresemått jämfördes med nordiska grannländer. Data över antal bekräftade fall av covid-19 är från myndighetens databas.

Resultat: I mars 2020 minskade resande hastigt med ~20% i Sverige både sett till totalresemått och arbetsresemått. Frånsett säsongsvariation sågs en ihållande minskning på mellan 8-32% jämfört med 2019, som accentuerades efter lokala allmänna råd november 2020. Lägst nivå sågs i slutet av december 2020, vilket följdes av en minskning i antal fall av covid-19. Under uppföljningstiden var resenivån i Sverige som regel lägre än i övriga Norden, förutom perioden februari-april 2020.

Slutsats: Rörelsedata från telekomföretag kan användas för att uppskatta resande vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Våra data visar på ihållande årstidsvariation under pandemin och kvantifierar reseminskning under pandemin vilket bidrar till förståelse om efterlevnad av råd till allmänheten.