P102 – Detektion av SARS-CoV-2 RNA på ytor från vårdavdelning tyder på luftburen spridning av viruspartiklar.

9. Smittspridning

Josefine Thylefors1, Sara Thuresson2, Malin Alsved2, Carl-Johan Fraenkel1, Anders Widell3, Jakob Löndahl2, Patrik Medstrand3, 4, Erik Senneby1, 5

1 Vårdhygien Skåne, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Region Skåne, Sverige
2 Ergonomi och Aerosolteknologi, LTH, Lunds universitet
3 Klinisk Virologi, Institutionen för translationell Medicin, Lunds universitet
4 Klinisk mikrobiologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Region Skåne, Sverige
5 Klinisk mikrobiologi, Institutionen för translationell Medicin, Lunds universitet

Bakgrund: Smittspridning av SARS-CoV-2 i sjukvården har varit ett stort problem. Det är inte helt klarlagt vilken betydelse luftburen smitta har haft för covid-19. Syftet med studien var att undersöka förekomst av SARS-CoV-2-RNA på höga, mellanhöga och låga ytor på en vårdavdelning före och efter smittstädning.

Metod: Provtagning utfördes genom att svabba en yta med en flockad pinne doppad i medium. Pinnen förvarades i provrör med medium i -80o C och provet analyserades med RT-qPCR (gen N1 och N2). Proverna togs på en avdelning där det dag 1 enbart vårdades covid-19-patienter. Därefter flyttades smittsamma patienter och avdelningen smittstädades med desinfektionsmedel. Vid provtagning av intilliggande ytor dag 2 vårdades patienter utan covid-19. I varje vårdrum (n=16) togs prov från tre höga ytor (ovanpå garderob, på vårdpanel ovan säng och på frånluftsventil). Prov från låga, mellanhöga och höga ytor togs på avdelningens allmänna utrymmen.

Resultat: Totalt provtogs 150 ytor (75 per dag). Sexton ytor var positiva dag 1 (21%) och 27 var positiva dag 2 (36 %). Elva vårdrum (69 %) hade minst ett positivt prov. Tio av tolv prover (83 %) från låga ytor var positiva minst en av dagarna. Medelvärdet av CT-värdena för positiva prover var 39 (spridning 33-40).

Slutsats: Deposition av SARS-CoV-2-RNA på många av ytorna har sannolikt skett genom luftburen spridning. Det är dock oklart hur fynden korrelerar till viabelt virus. Det är också oklart varför en del prover, framför allt från låga ytor, var positiva efter smittstädning. Våra resultat indikerar att luftburen spridning av virus kan ha betydelse som smittväg för SARS-CoV-2.