P100 – Bred testning för SARS-CoV-2 verkar inte vara ett effektivt pandemiverktyg när samhällsspridning är etablerad

9. Smittspridning

Oskar Ekelund1, Håkan Janson1

1 Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg

Bakgrund: Bred samhällstestning för luftvägsvirus med PCR är en tidigare oprövad metod inom smittskyddsarbete som under pågående pandemihantering dock framhållits som en viktig komponent. Huvudsyftet med en sådan testning får anses vara en förmodad bromsande effekt på pandemin med minskad smittspridning, färre svåra sjukdomsfall och ett lägre antal covid-19-relaterade dödsfall. Huruvida så verkligen är fallet är bristfälligt studerat. I denna studie undersöktes huruvida omfattningen av olika regioners PCR-testning för SARS-CoV-2 korrelerade till den andra pandeminvågens svårighetsgrad.

Metod: Från Folkhälsomyndigheten erhölls data över antal utförda SARS-CoV-2 PCR-tester, antal fall av covid-19, antal IVA-vårdade samt antal dödsfall i covid-19 i respektive region från den tidpunkt antalet fall av covid-19 nationellt var som lägst mellan första och andra vågen, dvs vecka 35, 2020, till den vecka då IVA-inläggningarna var som högst, dvs vecka 53, 2020. Samtliga siffror justerades för befolkningsmängd i respektive region. Genom regressionsanalys analyserades huruvida omfattningen av en regions PCR-testning sågs samvariera med antalet covid-19-fall, IVA-vårdade respektive avlidna.

Resultat: Antalet utförda PCR-tester varierade påtagligt mellan regionerna, från 17 000 till 61 000 tester per 100 000 invånare. Inget signifikant samband sågs mellan å ena sidan antalet utförda tester och å andra sidan antalet fall, IVA-vårdade eller avlidna i en region.

Slutsats: Utifrån dessa data kan det inte styrkas att omfattningen av en regions PCR-testning för SARS-CoV-2 under nämnda period inverkade på hur svårt samma region drabbades av pandemins andra våg. Ytterligare studier krävs för att utröna huruvida bred samhällstestning är ett effektivt verktyg i en pandemifas där utbredd samhällsspridning redan är etablerad.