P10 – Diagnos med ett andetag – partiklar i utandningsluften ger möjlighet till diagnos och att mäta progress och regress av ARDS

2. Diagnostik

Gabriel Hirdman1, 2, 3, 4, Embla Bodén Janson1, 3, 4, Dag Edström1, 2, 3, 4, Carl-Johan Fraenkel5, Sandra Lindstedt1, 2, 3, 4

1 Dept. of Clinical Sciences, Lund University, Sweden
2 Dept. of Cardiothoracic Anaesthesia and Intensive Care and Cardiothoracic Surgery and Transplantation, Skåne University Hospital, Lund University, Sweden
3 Wallenberg Center for Molecular Medicine, Lund University, Sweden
4 Lund Stem Cell Center, Lund University, Sweden
5 Division of Infection Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund University, Sweden

Bakgrund: Det finns ett behov för nya, mindre skadliga och robusta, metoder för att studera de distala luftvägarna hos patienter med lungsjukdomar. COVID-19 har ytterligare belyst vikten av att snabbt och säkert kunna studera tillståndet i lungorna. Partiklar i utandningsluften kan ge kliniker en realtidsinsikt till tillståndet i de distala luftvägarna.

Metod: Patienterna som sökte för COVID-19 relaterade symptom inkluderades och indelades i fyra grupper: patienter med PCR verifierad COVID-19 infektion (COV-POS), symptomatiska patienter men med negativt PCR test (COV-NEG), patienter med behov av extracorporeal membrane oxygenation, ECMO stöd (COV-ECMO) samt friska kontroller (CO). PExA 2.0 användes för att studera partiklar från luftvägarna. Vakna individer utförde en standardiserad andningsmanöver och för COV-ECMO kopplades PExA till respiratorn.

Resultat: Partiklar per liter utandad luft (PPL) var signifikant förhöjd i COV-POS (n=20) och COV-NEG (n=16) gruppen jämfört med CO (n=9) gruppen. I COV-ECMO (n=10) gruppen sågs en förändring av PPL som korrelerade med både försämring och förbättring av lungstatus uppmätt med CT thorax och blodgaser. De patienter som förbättrades och där man kunde avsluta ECMO behandlingen visade en normalisering av partikel profilen, vilket inte sågs hos patienter där förbättring uteblev.

Slutsats: Vi har visat på lovande resultat för partiklar i utandningsluften som en spännande ny diagnosmetod för att studera och följa tillståndet i de små luftvägarna i realtid hos patienter som andas spontant men även för patienter som ligger i respirator och under ECMO behandling. Metoden kan ge kliniskt stöd för att skilja mellan frisk och sjuk samt progress respektive förbättring av lungskada.