State Of The Art Covid-19 [2021]

 •     P1 – Antibiotikabehandling och bakteriella infektioner hos sjukhusvårdade patienter med covid-19
 •     P2 – Dexametason 12 mg vs. 6 mg till patienter med COVID-19 och svår hypoxi – COVID STEROID 2 studien.
 •     P3 – Ingen effekt av remdesivir eller betametason på SARS-CoV-2-RNA-virusfrihet i övre luftvägar hos sjukhusvårdade covid-19-patienter: en retrospektiv observationsstudie
 •     P4 – Ingen positiv behandlingseffekt av anti-androgenet enzalutamide vid allvarlig covid-19 i COVIDENZA – en randomiserad fas 2 multicenter-studie
 •     P5 – Kan hyperbar oxygenbehandling bota Lång COVID? (HOT-LoCO) Protokoll för en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind läkemedelsprövning.
 •     P6 – Långtidseffekt av steroidbehandling och respiratorbehandling hos intensivvårdade patienter med svår covid-19 infektion på Södersjukhuset – en prospektiv studie.
 •     P7 – Signifikant minskning av mortalitet på SÄBO med antitrombotisk behandling
 •     P8 – TTCOV19: Optimal tidpunkt för trakeotomi hos SARS-CoV-2 infekterade patienter: En randomiserad, kontrollerad, enkel-blindad multicenterstudie
 •     P9 – Är hyperbar oxygenbehandling säkert och effektivt för patienter med svår COVID-19? Preliminära resultat från kliniska läkemedelsprövningen COVID-19-HBO.
 •     P10 – Diagnos med ett andetag – partiklar i utandningsluften ger möjlighet till diagnos och att mäta progress och regress av ARDS
 •     P11 – Förekomst av tricuspidalisinsufficiens är kopplad till försämrad korttidsöverlevnad hos patienter som intensivvårdas för covid-19
 •     P12 – Ickekontrast-teknikerna nativ T1 och T2 är kopplade till kardiell perfusion hos patienter med svår Covid-19
 •     P13 – Ingen mätbar effekt av SARS-CoV-2 screening på Åland bland symtomfria resenärer till och från Sverige
 •     P14 – Lungultraljud för identifiering av patienter i behov av respiratorbehandling vid COVID-19
 •     P15 – Nationell jämförelse av kvalitativa serologiska metoder för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2
 •     P16 – Nationell jämförelse av kvantitativa serologiska metoder för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2
 •     P17 – Påvisande av SARS-CoV-2 med salivantigentest från hospitaliserade patienter med COVID-19
 •     P18 – SARS-CoV-2 hos en djurparkstiger
 •     P19 – Störningar i lungperfusion påvisas med magnetkamera hos icke-sjukhusvårdade personer med postcovid och andfåddhet
 •     P20 – Störningar i ventilation och perfusion i lungorna vid Covid-19 kan detekteras med dubbelenergi-datortomografi
 •     P21 – Trombos- och blödningskomplikationer hos IVA-vårdade patienter med Covid-19 som behandlats med profylaktisk antikoagulation i intermediärdos: en screeningstudie
 •     P22 – Utveckling av en multiplex- och skalbar precisions-serologimetod för SARS-CoV-2-infektion baserad på linjära B-cellsepitoper
 •     P23 – Ventilations- och andningsgasanalys under fysiskt arbete hos patienter med kvarstående långtidssymptom efter Covid-19
 •     P24 – Verifiering och validering av SARS-CoV-2 snabbtester för antigen i saliv
 •     P25 – A regression discontinuity analysis of the social distancing recommendations for older adults in Sweden during COVID-19
 •     P26 – Begränsad dold covid-19 smitta på Åland: resultat av upprepad serologi- och PCR-screening i en populationskohort
 •     P27 – Behandling med anti-androgena läkemedel skyddar inte mot covid-19 symptom – resultat från en populationsbaserad epidemiologisk studie
 •     P28 – Development of the PRONEtect Practice Guidance Document: “Skin care considerations for the patient in the prone position” during the COVID-19/SARS-CoV-2 pandemic
 •     P29 – Ett elektroniskt frailty index-verktyg (eFI) som prediktor för utfall hos COVID-19-patienter inom Stockholmsgeriatriken
 •     P30 – Genomic and demographic aspects of the introduction of SARS-CoV-2 in Örebro County, 2020.
 •     P31 – Hormonbehandling av prostatacancer skyddar inte mot Covid-19
 •     P32 – Karakterisering av COVID-19-patienter med astma i Sverige – en befolkningsbaserad registerstudie inom SCIFI-PEARL-projektet
 •     P33 – Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid-19)
 •     P34 – Mortaliteten bland patienter som vårdats för Covid-19 på geriatriska kliniker: Data (mars 2020-juli 2021) från Stockholm GeroCOVID studien
 •     P35 – Mortality of patients admitted to geriatric care from March 2020 to July 2021: Data from the Stockholm Gero-COVID cohort
 •     P36 – Potentiella biverkningar för COVID-19-vacciner –bakgrundsincidenser varierar med ålder och kön, över tid och påverkas av pandemin – en befolkningsbaserad registerstudie inom SCIFI-PEARL-projektet
 •     P37 – Reinfektion med SARS-CoV-2 i Region Stockholm: Incidens och riskfaktorer
 •     P38 – Riskfaktorer för covid-19 bland patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom i Sverige – en populations-baserad registerstudie inom SCIFI-PEARL-projektet
 •     P39 – Riskfaktorer för SARS-CoV-2 hos gravida i Sverige och Norge
 •     P40 – Sjukskrivningsmönster för Covid-19: en undersökning av pandemins första våg i en omfattande registerbaserad studie i Sverige
 •     P41 – Skyddande effekt av statinbehandling för COVID-19-insjuknande, allvarlig sjukdom och död – en nationella svensk kohortstudie inom SCIFI-PEARL-projektet
 •     P42 – Var ligger flockimmunitetströskeln, och vad påverkar fluktuationerna i antal registrerade COVID19 fall?
 •     P43 – Ventilator-associated lower respiratory tract bacterial infections in COVID-19 compared to non-COVID-19 patients
 •     P44 – Yrke och Covid-19-utfall bland utrikesfödda och svenskfödda i Sverige- en registerbaserad studie inom SCIFI-PEARL projektet
 •     P45 – Betydelse av den inflammatoriska extracellulär ATP som signalmolekyl vid covid-19
 •     P46 – Dynamics of IgG-avidity and antibody levels after Covid-19
 •     P47 – Högdimensionell fenotypisk profilering påvisar granulocyt heterogenitet och sjukdomsspecifika immunotyper i COVID-19
 •     P48 – Känslig och specifik mätning av SARS-CoV-2 antikroppar I torkde blodprover genom proximitetsextension med PCR utläsning.
 •     P49 – Longitudinell uppföljning av immunsvar mot SARS-CoV-2 hos sjukvårdspersonal
 •     P50 – Olika aviditetsprofil hos anti-S1 och anti-RBD-antikroppar från patienter med mild respektive svår COVID-19-sjukdom.
 •     P51 – Role of T cell cross-reactivity in the control of COVID-19
 •     P52 – Stratifiering av COVID-19 patienter baserad på kvantitativ analys av immunassocierade gener i helblod
 •     P53 – Akuta förändringar i vitalparametrar och sjukhusmortalitet hos COVID-19-patienter med icke-intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset
 •     P54 – Behandling med High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) på vårdavdelning hos covid-19-patienter: karaktäristika och kliniskt utfall.
 •     P55 – Behandling med inhalationssteroider skyddar inte patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom från allvarlig sjukdom vid covid-19
 •     P56 – Clinical outcomes in cancer patients with COVID-19 in Sweden
 •     P57 – Effect of external dead space removal on CO2 homeostasis in Covid-19 patients evaluated with volumetric capnography during pressure support ventilation
 •     P58 – En klinisk studie av neurokognitiva och psykologiska symtom hos Post Covid -19 patienter-PASC
 •     P59 – Erfarenheter av behandling med monoklonala antikroppar (Casirvimab/Imdevimab) hos patienter på Karolinska Universitetssjukhuset
 •     P60 – Funktions och aktivitetsförmåga vid utskrivning från sjukhus efter covid-19 vård, en regional longitudinell tvärsnittsstudie.
 •     P61 – Förbättrad 60-dagarsöverlevnad men försämrad allmän hälsa hos IVA-vårdade COVID19-patienter: en retroprospektiv populationsbaserad studie.
 •     P62 – Hyperkoagulation mätt med tromboelastometri predicerar mortalitet vid COVID-19.
 •     P63 – Högt BMI associerar med risk för intensivvård med inte för död: en studie av samtliga patienter som vårdats inneliggande i Västra Götalandsregionen på grund av covid-19 under pandemiförloppet.
 •     P64 – Infiltratutbredning och förekomst av lungemboli på DT lungartärer kan predicera sjukdomens svårighetsgrad och mortalitet hos sjukhusvårdade COVID-19 patienter
 •     P65 – Jämförelse av demografi och fysisk funktion hos sjukhusvårdade och hemmavårdade patienter med postakut covid-19 syndrom- en observationsstudie.
 •     P66 – Livet efter Covid-19. Sjukhusvårdade patienters livssituation sex månader efter utskrivning från sjukhus – en intervjustudie
 •     P67 – Lungfunktion efter covid-19 på Gotland: prospektiv uppföljande kohortstudie av sjukhusvårdade patienter
 •     P68 – PCR Ct-värde i nasofarynxprov tillsammans med gradering av infiltratutbredning på DT-thorax vid sjukhusinläggning förutsäger risk för IVA-vård eller död vid covid-19
 •     P69 – Psykisk hälsa och dagliga aktiviteter tre månader efter sjukhusvård för Covid-19, – en regional tvärsnittsstudie från Västra Götalandsregionen.
 •     P70 – Samband mellan hemostatiska markörer och dödlighet vid COVID-19-sammansatta effekter av förstärkt koagulation och minskad fibrinolytisk aktivitet
 •     P71 – Störd mikrovaskulär funktion hos patienter med kritisk COVID-19, en prospektiv observationsstudie med långtidsuppföljning
 •     P72 – Återhämtning efter svår covid-19 med intensivvård i Region Skåne
 •     P73 – Covid-19 infektionen medför i vissa fall akut försämring av njurfunktionen men sällan med behov av dialysbehandling.
 •     P74 – Diagnostik och behandling av psykiska symptom hos överlevande efter IVA-krävande covid-19 – en randomiserad kontrollerad studie
 •     P75 – Fallrapport: Cerebrala mikrovaskulära skador vid svår COVID-19 – progredierande vitsubstansförändringar efter tillfrisknande
 •     P76 – Kvarvarande symtom hos barn som sjukhusvårdats för COVID-19 i Stockholm
 •     P77 – Mikrovaskulär dysfunktion mätt med kvantitativa perfusionskartor förekommer över ett år efter svår Covid-19 infektion
 •     P78 – Negativa effecter av jod-baserad intravenös kontrast på njurfunktion hos sjukhusvårdade COVID-19 patienter med moderat njurfunktionsnedsättning
 •     P79 – NEURO-COVID: ÖKAR SVÅR COVID-19-INFEKTION RISKEN FÖR KOGNITIV SVIKT?
 •     P80 – Risk för hjärtinfarkt och ischemisk stroke efter COVID-19 – registerstudier.
 •     P81 – Risk för venös tromboembolism efter COVID-19 – en nationell registerstudie.
 •     P82 – Severe multisystem inflammatory syndrome (MIS-C/A) after confirmed SARS-CoV-2 infection: a report describing four cases among adults
 •     P83 – Cirkulerande ACE2 stiger vid COVID-19 och korrelerar med specifika endotel- och inflammationsmarkörer
 •     P84 – Identifiera tidiga tecken på permanent lungskada i COVID-19 patienter
 •     P85 – Nivån av vävnadsskademarkören cold-inducible RNA-binding protein i blod associerar till grad av respiratorisk påverkan hos sjukhusvårdade patienter med Covid-19
 •     P86 – SARS-CoV-2 N antigen är påvisbart i cerebrospinalvätska och associerat med immunaktivering hos patienter med neurologiska symtom vid covid-19
 •     P87 – The role of endothelial glycocalyx degradation in COVID-19
 •     P88 – Tromboser och Covid-19: Trombocytens roll
 •     P89 – Betydelsen av fysisk utformning av boenden och organisation av personal vid utbrott av infektionssjukdomar på äldreboenden: en systematisk genomgång
 •     P90 – COVID-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön för medarbetare inom obstetrik och neonatologi samt ”lessons learned”
 •     P91 – Exkluderad på grund av pandemin: Partners nöjdhet med BB-vården under COVID-19-pandemin: en longitudinell enkät- och registerdatastudie
 •     P92 – Färre fysiska sexpartners och minskad tillgång till testning för sexuellt överförbara sjukdomar bland män som har sex med män i Sverige under pandemin
 •     P93 – Gaming under COVID-19-pandemin: en tvärsnittsstudie med fokus på unga människor och förändringar i spelbeteende
 •     P94 – Induced abortion and access to contraception in Sweden during the COVID-19 pandemic
 •     P95 – Large gaps in the quality of healthcare experienced by Swedish mothers during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study based on WHO standards
 •     P96 – Livskvalitet i den svenska befolkningen under covid-19
 •     P97 – Minskad mattillgång i Uganda under coronapandemin är kopplat till sämre hiv-vård och färre förebyggande insatser mot hiv
 •     P98 – Stress och utmattning hos sjukvårdspersonal i samband med Covid-19 intensivvård
 •     P99 – Analys av den initiala smittspridningen av SARS-CoV-2 till och inom Sverige
 •     P100 – Bred testning för SARS-CoV-2 verkar inte vara ett effektivt pandemiverktyg när samhällsspridning är etablerad
 •     P101 – Detektion av SARS-CoV-2 i sjukhusluft under aerosol-genererande procedurer
 •     P102 – Detektion av SARS-CoV-2 RNA på ytor från vårdavdelning tyder på luftburen spridning av viruspartiklar.
 •     P103 – Effekten av distansundervisning på förekomst av SARS-CoV-2 IgG hos svenska tonåringar
 •     P104 – Rörelsedata från mobiltelefoner används för uppföljning av råd och rekommendationer i den svenska covid-19 responsen
 •     P105 – SARS-CoV-2 i utandad aerosol från covid-19-patienter under andning, tal och sång
 •     P106 – SARS-CoV2 infektion hos mink i Sverige: resultat av övervakning
 •     P107 – Smittspridning av covid-19 bland vårdpersonal inom slutenvård – en epidemiologisk studie under pandemins första fas i Sverige
 •     P108 – Nylig MPR-vaccination hos sjukvårdspersonal och covid-19: en test-negativ fall-kontrollstudie
 •     P109 – Antikroppssvar efter två vaccindoser med mRNA-vacciner mot SARS-CoV-2 hos organtransplanterade
 •     P110 – B- och T-cellssvar efter SARS-CoV-2 BNT162b2 mRNA vaccination hos patienter med kronisk njursjukdom och hemodialysbehandling
 •     P111 – COVID19 vaccinationstäckning bland äldre och relation till sociodemografiska faktorer- resultat från en skånsk kohortstudie
 •     P112 – Effiktivitet hos BNT162b2 (Pfizer) vaccin som skydd mot COVID-19 bland personer I arbetsför ålder- första resultaten från en skånsk kohortstudie
 •     P113 – Erfarenheter med vaccination mot COVID-19 vid misstänkt allergi mot PEG/PEG-derivat och vid en misstänkt akut allergisk reaktion efter den första vaccindosen
 •     P114 – Immunsvar efter vaccination mot covid- 19 hos patienter med kronisk njursjukdom stadium 4 eller 5.
 •     P115 – Human recombinant ACE2 as a universal agent to block SARS-CoV-2 variants
 •     P116 – Steroider hämmar SARS-CoV-2-inducerad uppreglering av hyaluronan i primära bronkiella epitelceller
 •     P117 – Andningssymtom hos hemmavårdade patienter med post-covid
 •     P118 – Den nationella Covid-19-dataportalen – snabbare forskning genom datadelning under Covid-19 pandemins första år
 •     P119 – Från kaos till kontroll: sjukvårds- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta under covid-19-pandemins första fas
 •     P120 – Hur mycket är vi värda? Undersköterskors upplevelser av sitt arbete på särskilda boende för äldre under första vågen av covid-19
 •     P121 – Instängd mellan riktlinjer och ansvar under första vågen av covid-19 – en intervjustudie med sjuksköterskor och läkare på särskilda boende för äldre i Stockholm
 •     P122 – Moralisk stress var vanligt förekommande bland svensk sjukvård- och omsorgspersonal under COVID-19-pandemin: en tvärsnittsstudie bland 16 044 deltagare.
 •     P123 – Neurochemical signs of astrocytic and neuronal injury in acute COVID-19 normalizes during long-term follow-up
 •     P124 – Pandemins påverkan på arbetsmiljön i primärvården – läkares erfarenheter
 •     P125 – Rekommendationer för identifiering, diagnos, och behandling av postcovid: en Delphistudie.
 •     P126 – Riskuppfattning, skyddsåtgärder och följsamhet av behandling hos cancerpatienter mellan våg ett och två av COVID-19 i Region Stockholm
 •     P127 – Som att ständigt vara överskuggad av det okända- en fenomenologisk studie av kvinnors upplevelse av graviditet under covid-19pandemin
 •     P128 – Utveckling av ett verktyg för att mäta vårdkvalitén på intensivvårdsavdelningar i Libanon under COVID-19 pandemin