Resestipendier

Riktlinjer för resestipendier utdelade av SFMI

Medlemmar i SFMI har möjlighet att ansöka om resestipendium för aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser som tillhör ämnesområdet. Till sådana konferenser räknas t ex MedInfo, MIE, AMIA:s vår- och höstkonferens och olika Special Topic Conferences (STC) som arrangeras av EFMI eller IMIA. 

Resestipendium kan också sökas av den som blivit antagen som föredragshållare vid konferenser eller vetenskapliga sessioner som anordnas av SFMI samt andra konferenser efter styrelsens bedömning enligt följande punkter:

 • Konferensen skall tillhöra området (bio-)medicinsk informatik/hälsoinformatik
 • Konferensen skall ha en vetenskaplig programkommitté som ansvarar för konferensens innehåll
 • Inskickade bidrag bedöms enligt ett vetenskapligt granskningsförfarande

Takbelopp

SFMI tillämpar ett takbelopp på 50 000 kr/kalenderår för resestipendier som delas ut enligt följande maximalbelopp:

 • Full paper, konferens utanför Sverige 10 000 kr
 • Poster, konferens utanför Sverige 5 000 kr
 • Vetenskapligt bidrag, konferens i Sverige 2 500 kr

Det beviljade beloppet är avsett att täcka hela eller delar av kostnader för konferensavgift, resa och hotellrum. En sökande kan erhålla maximalt ett stipendium/kalenderår. För att kunna söka stipendium måste sökande ha ett personligt medlemskap, organisatoriska medlemskap ger inte behörighet att söka stipendier. Medlemmar i SFMI:s styrelse kan inte söka stipendier. 

Ansökan

Ansökan om resestipendium kan göras löpande till SFMI:s funktionsbrevlåda: info@sfmi.se

Ansökning som inkommit 10 dagar före nästkommande styrelsemöte behandlas på detta, annars efterföljande möte. När takbeloppet nåtts utdelas inga mer stipendier det kalenderåret.

Ansökan ska innehålla:

 • Ansökandes namn och institution
 • Namn på konferens eller vetenskaplig session
 • Datum för konferens eller vetenskaplig session
 • Länk till konferensens sida eller annan plats med information för att kunna utvärdera bedömningskriterier (se ovan)
 • Redovisning om hur stipendiet skall användas (om kostnaderna för konferensen överstiger maximalbelopp ovan räcker en ungefärlig uppgift)
 • Namn på bidrag som ska presenteras på konferensen samt om det är ett "full paper" eller en "poster"
 • Kontoinnehavares namn, kontonummer samt clearing-nummer vart eventuellt beviljat stipendium ska betalas ut

Reseberättelse

Senast en månad efter konferensen ska en reseberättelse samt konferensprogram ska insändas för publicering på föreningens hemsida. Stipendiaten ska också hålla ett ca 30 min långt webbinarie om forskningen som presenterats på konferensen för att sprida information om forskning som bedrivs av SFMI:s medlemmar och möjliggöra kunskapsutbyte mellan medlemmar. SFMI:s styrelse bistår med teknik och marknadsföring av webbinarier på SFMI:s hemsida och sociala medier. 

Resestipendier finansieras bland annat av intäkter från Dagar om Lagar.