IMIA – International Medical Informatics Association

IMIA är den världsomspännande internationella paraplyorganisationen för regionala och nationella föreningar inom biomedicinsk informatik och hälsoinformatik.

IMIA har officiella samarbeten med Världshälsoorganisationen (WHO), International Federation of Health Information Management (IFHIMA) och International Federation of Information Processing (IFIP) samt är en Liaison till International Standardization Organisation (ISO).
IMIA har ca. 60 nationella medlemsföreningar (varav SFMI är en) och ca. 30 institutionella medlemmar (universitet och företag). Genom sina 6 regionala föreningar är IMIA representerad i alla världsdelar, i Europa genom European Federation of Medical Informatics (EFMI).

IMIA ger en plattform för globala initiativ inom ämnesområdet med målet att förbättra hälsan för alla.

Syftet med IMIA är att

  • Främja forskning och utveckling inom hälso-, bio- och medicinsk informatik samt stödja internationellt samarbete
  • Främja utbildning och ansvarsfullt beteende inom ämnesområdet
  • Främja utbyte av kunskap inom hälsoinformatik över professionella och geografiska gränser
  • Omsätta informatikkunskap från teori till praktik
  • Representera ämnet hos WHO och internationella organisationer
  • Fungera som katalysator för världsomspännande hälsoinformatikinfrastrukturer för patientvård och forskning

IMIA arrangerar Medinfo konferenserna vart annat år, Nursing Informatics kongressen och ett antal andra möten i några av världens regioner samt skapar möjlighet till konkret samarbete inom ett stort antal arbetsgrupper. IMIA har tagit fram ett antal riktlinjer och andra dokument under åren. Bland de mest relevanta kan nämnas ”Rekommendationerna kring utbildning”, ”Riklinjer kring rapportering av utvärderingsstudier inom ämnet” samt ”IMIAs Code of Ethics”. IMIA publicerar årligen IMIA Yearbook of Medical Informatics där det ges en överblick över state-of-the-art inom ämnets olika delområden. IMIA har dessutom fyra officiella tidskrifter.

SFMIs medlemmar erhåller genom medlemskapet avsevärda rabatter på konferensavgifterna på de konferenser som anordnas av IMIA och får tillgång till Yearbook:en som delas ut på Medinfo och MIE konferenser. IMIA är garant för att den vetenskapliga nivån på konferenserna är av hög standard genom den SPC- kommitté (Scientific Program Committee) som formas inför varje konferens och som består av utvalda kvalificerade personer. Vid flera konferenser har SFMI varit representerat i denna kommitté. SFMI har möjlighet att genom medlemskapet i IMIA påverka de aktiviteter som IMIA leder och tillhandahåller därmed sina medlemmar ett stort kontaktnät av världens främsta experter inom området.

IMIA:s hemsida