Verksamhetsplan

2023

Verka för att SFMI blir knutpunkt för medicinsk/hälsoinformatik och e-hälsa i Sverige  

Detta arbete kommer fortgå över flera år och bestå bland annat av 

 • Presentera information på hemsidan om informatik 
 • Presentera information om utbildningar och forskning inom området
 • Delta i debatt och vara aktiv på sociala medier
 • Rekrytera medlemmar 

Verka för diplomering av yrkesverksamma inom medicinsk/hälsoinformatik  

 • Definiera kärnkompetens och ta fram förslag på certifiering för klinisk informatik på individnivå tillsammans med SLS eHälsokommitté 

openEHR  

 • Fortsatt stötta openEHR Sverige, som under 2022 har blivit en formell arbetsgrupp under SFMI, när behov uppstår, t.ex. med övertag av domänen openehr.se samt se över anslutningsform till openEHR International

Dagar om Lagar  

 • Ordna fortlevnad för DoL avseende format och sponsorskap.
 • Arrangera Dagar om Lagar 2023 

Vitalis  

 • Delta i programkommittén för att bevaka informatiska frågor på Vitalis 2023
 • Formalisera bemanningen från SFMI i Vitalis programkommitté  

MIE 2023 

 • Arrangera MIE 2023 i samband med Vitalis 

Medlemsresa  

 • Ordna medlemsresa för förkovran avseende informatikarbete i annat land 

Kontinuerliga aktiviteter  

 • Besvara relevanta remisser
 • Utdela stipendier till stöd för medlemmars medverkan vid nationella och internationella konferenser
 • Fortsätta samarbeten där SFMI har representation
  - SIS/TK334 (Svenska institutet för standarder, tekniska kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik)
  - EFMI (European Federation for Medical informatics) och deras arbetsgrupper
  - IMIA (International Medical Informatics Association) 

Förbättra formerna för styrelsearbetet 

 • Ta fram underlag till arbetsgivare för att underlätta för medlemmar att få delta i arbetet
 • Göra en förmågekartläggning över styrelsens arbete