Stadgar

SFMI:s gällande stadgar

SFMI-stadgar

Antagna på årsmötet 2020.
Godkända av Svenska Läkaresällskapet.