Remissvar Uppmärksamhetsinformation i openEHR

Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) lämnde ett remissvar gällande uppmärksamhetsinformation i openEHR den 3/4 2024.

Sammanfattning
SFMI ser med glädje att openEHR-förvaltningen underlättar användandet av nationella informatiska specifikationer. Vi har tagit del av arbetet via wikisidan (länk). Det hade varit hjälpsamt om det gått att se urvalen som ska användas. Nedan följer återkoppling och en del frågor. I den mån svar på frågorna finns i ert underlag är det ett tecken att det vore bra om det framgick tydligare.

Stycket “Hantering av uppmärksamhetsinformation i openEHR“
För att förenkla dokumentation och minska risken att UMI-information missas bör signalen tändas från primärdokumentation. Det vore intressant med en motivering till valet att nöja sig med att modellera sekundärdokumentation. Om någon del av motiveringen beror på hur Socialstyrelsens gjort sin informationsspecifikation, har det återkopplats till dem så att den kan förbättras för att underlätta att information fångas från primärdokumentation?

Stycket “Template och arketyper”
Länken till templaten saknas, det hade underlättat att kunna se den.

Stycket " Förekomst av smittsam sjukdom”
I Socialstyrelsens specifikation anges tid = tidpunkt då smittämnet observerades. I arketypen används istället en period. Det vore bra om det förklarades hur det ska användas. I andra arketyper står att status = refuted ska användas för att negera förekomst.

Val mellan föreslagna urval
Socialstyrelsen föreslår i kodverkslistan som hör till informationsspecifikationen både urval ur Snomed CT och ICD10. Det är svårt att se vilka ni föreslår i tex arketyperna för “annat medicinskt tillstånd”, “Implantat” och “Transplantat”. För behandling anger ni att det ska vara “enbart koder för läkemedelsbehandling, Bipap-behandling och dialysbehandling” i attributet Condition men detta är varken Socialstyrelsens föreslagna SCT-urval eller lista på ICD-koder.

Value för Condition
I skärmklippen av templates för implantat, transplantat och överkänslighet finns utöver Condition även ett fält value. Vad ska det vara i det?