Aktuella kurser/utbildningar

Här finner du relevanta kurser och utbildningar.

Kontakta gärna redaktören (Marcell Zsbán) om du vill att en specifik kurs läggs in.  


ST-utbildningshalvdag 5 april kl. 12.30- 15.30
Universitetssjukhuset Linköping, lokal ”Noden”, Fysiologiska kliniken, med tema ”MR hjärta” Ansvariga Jan Engvall och Jerker Karlsson.
Anmälan skickas till 
jerker.karlsson@regionostergotland.se senast 29 mars


KURS I HJÄRT-MR FÖR LÄKARE, SJUKSKÖTERSKOR OCH BMA

6–9 maj (vecka 19) 2019

Denna kurs i hjärt-MR har anordnats mer än tio gånger och riktar sig till läkare, sköterskor och BMA med intresse av kardiovaskulär MR. Kursen hålls delvis på engelska och äger rum i Lund. Kursen arrangeras av hjärt-MR-gruppen i Lund och Institutionen för kliniska vetenskaper, Klinisk fysiologi, vid Lunds Universitet i samarbete med Skånes universitetssjukhus, Lund,
Svenska Hjärtförbundet samt Svensk förening för Klinisk fysiologi.

Tänk på att antalet platser på kursen är begränsat, skicka därför in anmälan så snart som möjligt.

Välkomna på kurs till Lund!
Håkan Arheden
Professor, Klinisk fysiologi
Lunds universitet

Kursinnehåll:
Basal MR-fysik
Applikationsfysik (signal och kontrast, pulssekvenser, artefakter)
MR-angiografi
Hjärt-MR-anatomi och morfologi
Funktionsbestämning
Perfusions- och viabilitetsmätning
Vävnadskarakteristik (T1-, T2-, T2*-mapping)
Kongenitala och förvärvade hjärtsjukdomar
Flödesmätning

Kursen innehåller föreläsningar, kliniska fallpresentationer, gruppövningar samt ”hands-on”.

Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund
Tid: 6–9 maj (vecka 19) 2019
Kursavgift: 7 500 SEK + moms. Avgiften inkluderar luncher, kaffe och kursmiddag.
Kursledare: Erik Hedström (erik.hedström.med.lu.se) tel. 046 - 173079
Håkan Arheden (hakan.arheden@med.lu.se), tel. 046 - 173328
Kursadministratör: Kerstin Brauer (kerstin.brauer@med.lu.se), tel. 046 - 173302
Karin Larsson(karin.larsson@skane.se) tel. 046 - 173326
Anmälan: Anmälan görs med blankett som finns på: www.lipus.se
Hotell: Hotellrum bokas av kursdeltagarna själva (hotellista översänds vid besked om antagning).

Inbjudan
Preliminärt schema
Anmälningsblankett


Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 8e gången en introduktionskurs i datortomografi av hjärtat.

Kursen är en grundkurs utan behov av förkunskaper inom området. Huvudmålet är att belysa aspekter på indikationer, utförande och grundläggande bedömningsteknik med fokus på kranskärlen oavsett typ/fabrikat av datortomograf. Kursen hålls på svenska och riktar sig främst till färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi eller klinisk fysiologi.

Kursen pågår i 2,5 dagar och inkluderar föreläsningar, närvaro vid patientundersökningar och cirka 8 timmar eget arbete vid arbetsstation med två deltagare per dator. Målsättningen är att cirka 50 fall kommer att bedömas vilket motsvarar ”Level 1 – kompetens” enligt amerikanska ACC/AHA kriterier.

Efter kursen skall deltagaren

 • ha en övergripande kunskap om EKG-styrd DT med olika tekniker.
 • ha kunskap om stråldoser och dosbesparande möjligheter.
 • känna till tänkbara indikationer.
 • känna till begränsningar och kontraindikationer.
 • ha närvarat vid några kliniska DT hjärta-undersökningar.
 • under handledning ha granskat 30 kranskärlsundersökningar.
 • kunna hjärtats anatomi.

 

Som tillval finns en tilläggskurs med inriktning på TAVI-undersökningar. För de deltagare som har särskilt intresse för utförande och analys av DT hjärta inför TAVI erbjuds möjlighet att under handledning få arbeta med TAVI-mätningar under en halv dag innan start av huvudkursen.

Kursledning

Erika Fagman, Thoraxradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mårten Sandstedt, Thoraxradiolog, Universitetssjukhuset i Linköping

Inbjudan DT kranskärl 2019 i PDF format


Inbjudan till kurs i Nuklearmedicin ur ett
länssjukhusperspektiv

I samarbete med Uppsala universitet erbjuder vi en kurs i nuklearmedicin
med utgångspunkt från ett länssjukhus. Vi kommer inledningsvis diskutera
de vanligaste nuklearmedicinska metoderna baserade på
gammakamerateknik. Sista föreläsningsdagen ägnas åt
positronemissionstomografi, med utgångspunkt från FDG men även andra
spårämnen inkluderas.

Datum: 22-24 oktober 2019
Plats: Scandic hotell Lugnet, Falun
Kursledning: Bertil Nordström Falun, Anders Sundin Uppsala.
Kursinnehåll: Kursen syftar till att deltagarna ska förstå och värdera olika
nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet. Planar
bildtagning, SPECT/CT och PET/CT ingår som metoder samt patient och
personalstrålskydd.
Målgrupp: ST-läkare inom Radiologi/Bild- och funktionsmedicin eller kliniks
fysiologi. Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor
och sjukhusfysiker är välkomna i mån om plats.
Antal deltagare: 20 st.
Kostnad för konferensen: 3000sek (exkl. moms) luncher, middag onsdag
i Sundborn samt visning av Carl Larssongården, för- och eftermiddagskaffe
ingår (logi ingår inte).
Faktura kommer att skickas i anslutning till konferensen.
Sista datum för anmälningsdag 17 september: Anmäl dig här.
Ange namn, profession, arbetsplats, e-post, fakturaadress och
fakturareferens. Anmälan är bindande.

Praktisk information
Vi har ett antal förbokade rum på Hotell Scandic Lugnet, ange kurs i
nuklearmedicin i kontakt med hotellet. Kostnad för enkelrum
773sek/natt/rum inkl. frukost (inkl. moms).
Du får själv boka ditt rum.
Telefon (+46) 023 669 22 00. Adress: Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun
falun@scandichotels.com
Kontaktperson: Eleonor Brännström, 072-524 56 55 eller e-post
eleonor.brannstrom@ltdalarna.se

Inbjudan i PDF format 
Preliminärt schema 


 

Kurs i grundläggande nuklearmedicin

Vi erbjuder en kurs som vänder sig till ST-läkare i bild-och funktionsmedicin, nuklearmedicin, radiologi eller klinisk fysiologi. I mån av plats välkomnas även andra yrkeskategorier som arbetar inom nuklearmedicin samt specialister som önskar grundläggande kunskaper i nuklearmedicin. Kursen ges i Karolinska Universitetssjukhusets regi i samverkan med SFNM och SFMR och med inbjudna framstående föreläsare från olika universitetssjukhus. Omfattningen är 5 dagars utbildning i form av föreläsningar och interaktiva seminarier.

 • Kurstid: 21-28 september 2019
 • Kursplats: Hotell Me Mallorca, Magaluf, Mallorca
 • Sista anmälningsdag: 17 mars 2019

Anmälan och information

Vi ser fram emot att se dig som deltagare på vår nuklearmedicinkurs, varmt välkomna!

Original källa och ytterliggare kursinformation: 
https://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/funktion-bild-och-funktion/medicinsk-stralningsfysik-och-nuklearmedicin/


NUKLEARMEDICINSK FYSIK OCH TEKNIK

Lund, 2019-04-01 - 2019-04-05
Kursen ger de grundläggande principerna för scintillationskameran, samt SPECT, PET i kombination med CT. Mätmetodik och optimering av undersökningar med avseende på insamlingsparametrar, administrerad aktivitet, typ av bildrekonstruktion samt bildbehandling diskuteras för olika kliniska situationer. En viktig del är också relaterad till patient- och personalstrålskydd. Vidare behandlas olika fysikaliska begränsningar och artefakter med avseende på scintillationskamera och radiofarmakum samt en del ”pitfalls” inom olika diagnostiska studier. En viktig del i utbildningen är de omfattande laborationsmoment som ingår.

Kursinbjudan
Preliminiärt kursschema
Anmälningsblankett
Hotell information


SK kurser - 2019 Höst termin

Sista ansökningsdag för höstens kurser är 2019-05-01

Teknik, fysik och strålskydd inom bild- och funktionsmedicin 
Malmö, 2019-09-23 - 2019-09-27

Kursen ger sådan utbildning i teknik, fysik och strålskydd som krävs för specialistkompetens i radiologi, neuroradiologi samt klinisk fysiologi och för att uppfylla SSM:s krav på personer i radiologisk ledningsfunktion. Vi går igenom grundläggande fysik och teknik inom röntgen- och MR- områdena. Ultraljud och nuklearmedicin behandlas översiktligt. Direktdigitala detektorer och CT genomgås ingående. Begrepp som kontrast, upplösning och brus diskuteras, liksom metoder för att kunna bedöma bildkvalitet i klinisk rutin. Stor vikt läggs vid sambandet mellan bildkvalitet och patientstråldos. SSM:s och EU:s direktiv tolkas och diskuteras. För MR-området genomgås olika typer av pulssekvenser och i samband med detta diskuteras de parametrar som används för att bygga upp och variera kontrasten i bilden. Säkerhetsaspekter i samband med MR undersökningar diskuteras. Kursen innehåller flera laborativa moment och demonstrationer.

Arytmier - Utredning och behandling av bradykardier och takykardier. 
Stockholm, 2019-10-14 - 2019-10-18
Arytmier är ett komplext område inom kardiologin med en mycket snabb utveckling vad gäller avancerade behandlingstekniker. Området kräver goda kunskaper för korrekt handläggning i såväl den elektiva som den akuta situationen. Kursen tar upp delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar. Vi tar även upp de delmål som Cardiologföreningen preciserat på området.

Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer 
Linköping, 2019-10-21 - 2019-10-25
Diagnostik och handläggning av vuxna med klaffel, aortasjukdom (inklusive aneurysm och dissektion) och ärftliga stödjevävnadssyndrom som Marfan och Loeys-Dietz samt GUCH. Endokardit samt hjärttumörer kommer även att avhandlas inom ramen för kursen. Dagliga auskultationsövningar inklusive ekokardiografisk genomgång i grupp där varje patient representerar ett tema. I omedelbar anslutning till auskultationen ser gruppen igenom patientens ekokardiografi och annan relevant utredning och får därigenom återkoppling på auskultationen.

Hjärtsvikt - En översikt 
Göteborg, 2019-09-16 - 2019-09-20
Under den aktuella kursveckan kommer vi att försöka belysa hjärtsvikt ur ett mångfacetterat perspektiv, så som det är i verkligenheten! Även mindre vanliga tillstånd, såsom hjärtsvikt vid medfödda hjärtfel och vid graviditet kommer att diskuteras. Kursledningen har samlat en bred expertis för att, tillsammans med kursdeltagarna, föra en bred, djupgående, evidensbaserad och kliniskt relevant utbildning och diskussion, till stor del uppbyggd runt verkliga patientfall.


 

Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik

EKOKARDIOGRAFI STEG 3 KURS
PÅ TYLÖSAND HOTELL

Halmstad
www.tylosand.se
27-29 mars 2019

Preliminär kostnad: 8 500 kr RUD-medlem
                                9 500 kr icke RUD-medlem

För detta pris får Du: 

 • Föreläsningar och mycket fallbeskrivningar. Aktuellt program finns tillgängligt hösten 2018 på www.ultraljud.nu
 • 2 hotellnätter i enkelrum samt helpension
 • Preliminärt program

Sista anmälningsdag den 1 februari 2019. Anmälan är bindande. Ange vid anmälan fakturaadress, arbetsplatsadress samt om du är RUD-medlem eller ej.

OBS! Antalet platser är begränsat till 100 deltagare

Anmälan:
Sekreterare Iréne Fajersdotter
irene.fajersdotter@gmail.com 

Eventuell förfrågan: 
BMA Bodil Andersson, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lund
Tel.nr 046 – 17 30 26
bodil.e.andersson@skane.se

Åsa Dahlgren, Fysiologiska avdelningen, Helsingborg asa.s.dahlgren@skane.se


EKG-HOLTERDIAGNOSTIK, Uppsala, 1-3 APRIL 2019

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen.

Upplägg: Kursen ger en grundläggande genomgång av EKG:ets uppbyggnad, diagnostiska kriterier för bl.a. ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi och de vanligaste arytmierna. Vi fördjupar även i arytmidiagnostik och långtidsregistering av EKG. En översikt ges även av arbets-EKG och ergospirometri samt nuklearmedicinska funktionsundersökningar av hjärtat såsom bl.a. myocardscintigrafi och PET.

Föreläsningar varvas med eget arbete under handledning i grupp. Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom aktivt deltagande i grupparbeten och falldiskussioner.

PROGRAM EKG VT19
INFORMATION OCH ANMÄLAN

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. LIPUS nr. 20180131

 

 


 

Mät- och datateknik inklusive bildbehandling - SK-kurs

Kursnummer: 19.2.59.1
Målgrupp: Kardiologi, Klinisk fysiologi, Radiologi, Nuklearmedicin
Prioritering: Kursen har rak turordning. ST-läkare i Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin prioriteras före övriga sökande.
Kursort: Linköping
Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 2018-10-01.
Kursens startdatum: 2019-03-25
Kursens slutdatum:

2019-03-28

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=688 

Rydberg, Magnus Domellöf, Per Dahlqvist, Ulf de Faire, Ulf Thilén

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.