Biologisk kontroll ergospirometri

Vid ”Svenskt forum för Ergospirometri” (SFE) i Linköping 2019 bildades en arbetsgrupp bestående av fyra BMA med syfte att sätta fokus på kvalitetsaspekter kopplade till ergospirometri. Vid SFE i Örebro 2021 skickades det ut en enkät till fysiologiska kliniker i Sverige för att få en översikt över apparatur, metodik och rutiner för kvalitetskontroller på arbetsfysiologisk utrustning runt om i landet. Efter att enkäten presenterats bestämdes det att kvalitetsgruppen skulle arbeta fram ett förslag till rekommendation för biologisk kontroll eftersom det saknades. Förslaget presenterades på SFE i Göteborg 2022 och det bestämdes att rapporten och excelprotokoll för inmatning av data skulle publiceras på SFKF:s hemsida.

Rapport: Rekommendation biologisk kontroll för ergospirometri

Exceltabell för inmatning av data 2 steady-statebelastningar och data för testpersoner

Exceltabell för inmatning av data 3 steady-statebelastningar och data för testpersoner