Arbetsprov

Rekommendation om graderingar av arbetsförmåga 2018

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) enades vid höstmötet i Linköping 2014 om nya referensvärden för cykelarbetsprov.
Inom klinisk fysiologi har man i sina undersökningsutlåtanden av tradition inte bara uttryckt arbetsförmågan i absoluta tal (Watt) och i procent av predikterat värde utan även med en verbal gradering. SFKF gav EQUALIS expertgrupp för Arbets- och Lungfysiologi (ALF) att komplettera referensvärdesrekommendationen med en rekommendation om verbal
gradering av arbetsförmågan.
Expertgruppen konsulterade den tidigare gruppen för referensvärden, vilken utarbetade ett förslag till rekommendation och kompletterade detta med en PM om bakomliggande diskussioner.

Gradering av arbetsförmågan utgående från procent av predikterad.

%pred Arbetsförmåga
>120 God
75-120 Normal
70-74.9 Lätt sänkt
50-69.9  Måttligt sänkt
<50 Uttalat sänkt

 

Nässjö referensvärden vid cykelarbetsprov LJ OP LB 2018-05-25

Ny excelfil för beräkning av förväntat arbetsförmåga med gradiring enligt Kalmarmaterialet

Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Vid årsmötet i samband med Höstmöte i Linköping den 3 oktober 2014 beslutades att som normalvärden för arbetsprov anta "Kalmarmaterialet" som ny nationell standard 


[Clin Physiol Funct Imaging. 2014 Jul;34(4):297-307, (Epub 2013 Oct 31)]. Det omfattar 1790 personer av båda könen och åldersspannet 7-80 år. 

Brev från arbetsgruppen 2015-02-01

Excel-fil för uträkning av referenvärden enligt "Kalmarmaterialet". "Lathund män". "Lathund kvinnor". - OBS: Gammalt, inaktuellt

Vid styrelsemöte den 16 februari 2015 betonas att skriftligt beslut inte är taget om gradering i ord av arbetsförmåga utan denna fråga är hänskjuten till Equalis arbetsgrupp i arbetsfysiologi för beslut. Vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 2014 gjorde arbetsgruppen, som arbetat med referensvärdena för arbetsprov, en presentation (L Jorfeldt).

Föredragsbilder jämte kommentarer finner du här