ST-utbildning

Klinisk farmakologi - en enskild basspecialitet

Ämnesområdet omfattar bl.a. grundläggande farmakologi (farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsmetabolism), läkemedelsanalys och terapikontroll, värdering av läkemedels-biverkningar, missbruk, läkemedelsepidemiologi, klinisk läkemedelsvärdering och klinisk läkemedelsprövning. Forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att uppnå bättre läkemedels-behandling är en integrerad del av arbetet inom klinisk farmakologi.

Så här beskriver Socialstyrelsen kompetensen:
Specialiteten klinisk farmakologi karaktäriseras av värdering av läkemedels effekter och säkerhet på individ-, patientgrupps- och samhällsnivå. Vidare ingår såväl förmedling av producentobunden läkemedelsinformation som generering av ny kunskap om läkemedels effekter och bieffekter. Klinisk farmakologi är hälso- och sjukvårdens läkemedelsexpertis, som verkar för evidensbaserad och rationell läkemedelsbehandling.

Var utbildas kliniska farmakologer?

ST-utbildningen är i dagsläget koncentrerad till universitetssjukhusen.

ST-studierektorer

Holger Kraiczi, Lund
Håkan Melhus, Uppsala
Ing-Marie Sundqvist, Umeå
Karolina Nowinski, Stockholm
Lisa Lundberg, Göteborg
Michael Andresen, Örebro och Linköping.

Utvärdering under ST

Välkomna att höra av er med checklistor mm som ni är beredda att dela med er av nationellt!

Genomförda SPUR-inspektioner

Informationen håller för närvarande på att uppdateras.

SPUR-inspektörer

Karolina Nowinski (SPUR-samordnare), Stockholm; Finn Bengtsson, Linköping; Gabriella Scordo, Uppsala; Jörn Schneede, Umeå; Staffan Rosenborg, Stockholm; Susanna Wallerstedt, Göteborg.

Länkar till mer information om ST