ST-utbildning

Klinisk farmakologi - en enskild basspecialitet

Ämnesområdet omfattar bl.a. grundläggande farmakologi (farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsmetabolism), läkemedelsanalys och terapikontroll, värdering av läkemedels-biverkningar, missbruk, läkemedelsepidemiologi, klinisk läkemedelsvärdering och klinisk läkemedelsprövning. Forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att uppnå bättre läkemedels-behandling är en integrerad del av arbetet inom klinisk farmakologi.

Så här beskriver Socialstyrelsen kompetensen:
Specialiteten klinisk farmakologi karaktäriseras av värdering av läkemedels effekter och säkerhet på individ-, patientgrupps- och samhällsnivå. Vidare ingår såväl förmedling av producentobunden läkemedelsinformation som generering av ny kunskap om läkemedels effekter och bieffekter. Klinisk farmakologi är hälso- och sjukvårdens läkemedelsexpertis, som verkar för evidensbaserad och rationell läkemedelsbehandling.

Var utbildas kliniska farmakologer?

ST-utbildningen är i dagsläget koncentrerad till universitetssjukhusen.

ST-studierektorer

Lina Ekdahl, Lund
Håkan Melhus, Uppsala
Ing-Marie Sundqvist, Umeå
Karolina Nowinski, Stockholm
Lisa Lundberg, Göteborg
Michael Andresen, Örebro och Linköping.

Aktuella kurser

Clinical Pharmacokinetics in Theory and Practice - Introductory course
Sept 12-16, Huddinge, Stockholm, Sweden
Deltagaravgiften är 10 000 kr med 50 % akademisk rabatt för region- och universitetsanställda.
Anmälan görs per e-post till staffan.rosenborg@regionstockholm.se med CV och ett personligt brev med motiv till och förväntad nytta av deltagande i kursen.

Utvärdering under ST

Välkomna att höra av er med checklistor mm som ni är beredda att dela med er av nationellt!

Genomförda SPUR-inspektioner

Informationen håller för närvarande på att uppdateras.

SPUR-inspektörer

Karolina Nowinski (SPUR-samordnare), Stockholm; Finn Bengtsson, Linköping; Gabriella Scordo, Uppsala; Jörn Schneede, Umeå; Staffan Rosenborg, Stockholm; Susanna Wallerstedt, Göteborg.

 

Länkar till mer information om ST