Stadgar

(beslutade vid föreningens årsmöte den 17 mars 2022)

UPPGIFT OCH ORGANISATION

§ 1 
Svensk förening för basal och klinisk farmakologi utgör en sammanslutning av personer intresserade av farmakologi, klinisk farmakologi, farmakoterapi och närliggande ämnesområden. Svensk förening för basal och klinisk farmakologi är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet samt specialitetsförening för klinisk farmakologi inom Sveriges läkarförbund.

§ 2 
Såsom medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet är uppgifterna för Svensk förening för basal och klinisk farmakologi: 

 • att främja farmakologins utveckling framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner,
 • att främja farmakologin som undervisningsämne,
 • att i samarbete med Nationalkommittén för farmakologi, fysiologi och neurovetenskap tjäna som organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor,
 • att representera Sverige inom IUPHAR och utse representanter till dess beslutande organ,
 • att representera Sverige inom EPHAR,
 • att representera Sverige inom EACPT,
 • att ombesörja föredrag vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avge utlåtande eller handlägga ärenden som hänskjutits till medlemsföreningen. Vid handläggning av sådana ärenden, som även berör andra medlemsföreningar eller sektioner, ska samråd med dessa ske.
 • ställa sin kompetens till förfogande för Kungliga Vetenskapsakademin.

§ 3 
Såsom specialitetsförening för klinisk farmakologi inom Sveriges läkarförbund har Svensk förening för basal och klinisk farmakologi till uppgift:

 • att företräda fackliga intressen inom specialiteten klinisk farmakologi, inklusive att bevaka och främja frågor som rör specialistutbildningen i klinisk farmakologi,
 • att representera Sverige inom UEMS,
 • att avge remissutlåtanden och handlägga andra ärenden som förbundet hänskjuter till specialitetsföreningen.

§ 4 
Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid årsmöte, styrelsen, revisorerna och valberedningen.

Frågor som separat rör specialiteten klinisk farmakologi ska handläggas av styrelsemedlemmar som är läkare och verksamma inom klinisk farmakologi.

§ 5 
Inom Svensk förening för basal och klinisk farmakologi kan, efter godkännande av styrelsen, bildas underavdelningar för speciella intresseområden.

§ 6 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

MEDLEMSKAP 

§ 7 
Som medlem kan antas den som är legitimerad läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen efter personlig ansökan. Medlem är enligt 3 § Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet. 

Endast medlem som också är medlem i Sveriges läkarförbund får delta i beslut i fråga som föreningen behandlar i sin egenskap av delförening i förbundet. Medlem bör vara läkare för att delta i beslut i frågor som föreningen behandlar i sin egenskap av medlemsförening i sällskapet.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 8 
Årsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse person med erkänt utmärkta förtjänster inom medicinen eller medicinen närstående områden eller som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens verksamhet. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Hedersmedlem har samma ställning som medlem.

§ 9 
Medlem, utom hedersmedlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestämts vid årsmöte. Medlem som trots påminnelse ej erlagt årsavgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

MEDLEMSREGISTER

§ 9a 

Svensk förening för basal och klinisk farmakologis medlemsregister innehåller namn, adress, e-post och uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet. 

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 25) och för att medlemsföreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

ÅRSMÖTE

§ 10 
Årsmöte kan vara ordinarie eller hållas som extra årsmöte. Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst 10 medlemmar skriftligen begär det för att behandla ett angivet ärende.
Styrelsen kallar medlemmarna till ordinarie eller extra årsmöte senast femton dagar före mötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som ska behandlas.

§ 11 
Vid varje ordinarie eller extra årsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Vid omröstning har varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder, utom i val, där avgörandet sker genom lottning.
Nämndledamot av Svenska Läkaresällskapet samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin eller Sveriges läkarförbund, som inte är medlem i Svensk förening för basal och klinisk farmakologi äger tillträde till årsmöten med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i besluten.

§ 12 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie årsmöte.
 • Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Val av styrelseledamot i enlighet med § 15.
 • Val av två revisorer och en suppleant för dem.
 • Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med Sällskapets stadgar.
 • Medlemsförenings ledamot/ledamöter och suppleant(er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska vara läkare.
 • Val av en ledamot av valberedningen i enlighet med § 21.
 • Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.

Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

§ 13 
Vid extra årsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

§ 14 
Fråga eller frågor som medlemsförening ska föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktiges dagordning bör behandlas på ordinarie möte i föreningen och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte. Ärende som föreningen vill föra upp till diskussion med Kungliga Vetenskapsakademin bör behandlas vid årsmöte.

STYRELSEN

§ 15 
Föreningens styrelse består av ordförande, skattmästare, vetenskaplig sekreterare, specialitetsföreträdare för klinisk farmakologioch ytterligare tre ledamöter. Specialitetsföreträdaren för klinisk farmakologi ska vara specialist i klinisk farmakologi. Av övriga ledamöter ska minst en vara specialist i klinisk farmakologi och ytterligare en specialist eller ST-läkare i klinisk farmakologi. God geografisk spridning skall eftersträvas. 
Ordförande, skattmästare samt vetenskaplig sekreterare väljs för tre år och kan omväljas högst två gånger, till en sammanlagd mandatperiod om högst nio år. Övriga ledamöter väljs för tre år med möjlighet till omval en eller flera gånger. Om en styrelseledamot väljs till ordförande, vetenskaplig sekreterare eller skattmästare väljs en ersättare som övrig styrelseledamot för dennes återstående mandatperiod. 

Endast specialister eller blivande specialister i klinisk farmakologi äger rösträtt i frågor som gäller föreningen i dess egenskap av specialitetsförening i klinisk farmakologi.

Ledamot i medlemsföreningens styrelse som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare. 

§ 16 
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan årsmötena och har utöver vad som följer av dessa stadgar:

 • att bereda ärenden som ska behandlas vid årsmöte och verkställa av mötet fattade beslut 
 • att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av årsmöte 
 • att samråda med andra medlemsföreningar och sektioner inom Svenska Läkaresällskapet och med Kungliga Vetenskapsakademin vid handläggning av ärenden som berör dem
 • att snarast underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för Sällskapet gemensamma angelägenheter genom utdrag ur protokoll
 • att omedelbart underrätta Svenska Läkaresällskapet och underrätta Kungliga Vetenskapsakademin om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen
 • att underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar som är läkare
 • att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund beslut om förändringar i dessa stadgar

§ 17 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden har skyldighet att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 18
Föreningens vetenskaplige sekreterare handlägger de ärenden som hanteras av föreningen i dess egenskap av medlemsföreninginom Svenska Läkaresällskapet. 

§ 19
Föreningens specialitetsföreträdare för klinisk farmakologi handlägger de ärenden som hanteras av föreningen i dess egenskap av specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.

§ 20 
Föreningens skattmästare och ordföranden tecknar föreningens firma, var och en för sig.

VALBEREDNING 

§ 21 
För beredning av val vid ordinarie årsmöten ska finnas en valberedning med tre ledamöter. Två av dessa ska vara specialister i Klinisk farmakologi med uppgift att även ge förslag på specialitetsföreträdare. Ledamot i valberedningen väljs vid ordinarie årsmöte för en mandatperiod på tre år. Sammankallande är den av ledamöterna som längst ingått i valberedningen. 

EKONOMISKT STÖD

§ 22 
Företag och organisationer med anknytning till läkemedelssektorn ska kunna stödja föreningens verksamhet genom bidrag. Beslut att ta emot bidrag fattas av styrelsen. Mottagande av bidrag får ej äventyra föreningens integritet.

STADGEÄNDRING 

§ 23 
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie årsmöte. Ändringsförslaget ska ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutet träder i kraft sedan det fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

PERSONUPPGIFTER I FÖRHÅLLANDE TILL MEDLEMMAR

§ 24
Svensk förening för basal och klinisk farmakologi samlar in och behandlar personuppgifter (se § 9a första stycket) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Svensk förening för basal och klinisk farmakologi behandlar personuppgifter för att administrera dess angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Svensk förening för basal och klinisk farmakologi behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för Svensk förening för basal och klinisk farmakologis ändamål.

INBÖRDES ARRANGEMANG MELLAN MEDLEMSFÖRENINGEN OCH SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

§ 25
Medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för medlemsföreningen och för medlemmarna i medlemsföreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande medlemsföreningens medlemmar. 

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här: 

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar. 

Medlemsföreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 24). 

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då medlemsföreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

 • beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 9a andra stycket),
 • beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 9a andra stycket),
 • när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter, samt
 • när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att medlem i medlemsföreningen, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa. 

Medlemsföreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts. 

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egen behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Medlemsföreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).