Om Svensk förening för basal och klinisk farmakologi

Välkommen till Svensk förening för basal och klinisk farmakologi - en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapetsom tillika utgör specialitetsförening för klinisk farmakologi inom Sveriges läkarförbund

Föreningen ingår även i Kungliga vetenskapsakademiens nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap

Föreningen är representant för Sverige i IUPHAR den internationella sammanslutningen inom farmakologi, där vi representeras av Marja-Liisa Dahl och Lars L Gustafsson

Föreningen är medlem i det europeiska farmakolognätverket EPHAR , där vi representeras av Sara Liin Sara Liin

Bakgrund

Svensk förening för basal och klinisk farmakologi (som fram till april 2021 bar namnet Sektionen för Läkemedelslära), bildades 1907 och är en av Svenska Läkaresällskapets äldsta sektioner. Föreningen utgör en sammanslutning av personer intresserade av farmakologi (läkemedelslära), klinisk farmakologi och närliggande ämnesområden. Läkemedel utgör en mycket viktig del av behandlingen av flertalet sjukdomar och den omfattande forskningen inom farmakologins olika delområden, från molekylär nivå till kliniska studier, leder till att det ständigt tillkommer nya läkemedel. För att kunna använda läkemedel på bästa sätt krävs att läkare och andra yrkesgrupper har aktuella kunskaper om läkemedels effekter, verkningsmekanismer och öde i organismen samt orsaker till att läkemedels effekter kan variera mellan olika patienter. Sektionens ändamål är att främja:

  • Farmakologins utveckling framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.
  • Farmakologin som undervisningsämne
  • Internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor inom farmakologiområdet.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2022

Stig Jacobsson, Umeå universitet (ordförande)
Anna Segerman, Uppsala universitet (vice ordförande, sammankallande för specialitetsutskottet och remissutskottet)
Ludvig Petersson, Karolinska institutet (skattmästare och medlemsansvarig)
Arne Reimers. Lunds universitet (vetenskaplig sekreterare)
Elisabeth Jerlhag Holm, Göteborgs universitet (rekryteringsansvarig)
Volker Lauschke, Karolinska institutet (koordinator för internationella samarbeten)
Jörn Schneede, Umeå universitet

Specialitetutskottet för klinisk farmakologi

Anna Segerman, Uppsala (sammankallande)
Anders Helldén, Stockholm
Susannah Castenbladh Leach, Göteborg;
Elina Bäcklund, Umeå
Lisa Thorslund, Linköping
Michael Andresen, Örebro