Annette Heijnes stipendium

Annette Heijnes minnesfond utlyser stipendium att för att främja utbildning, undervisning och forskning inom ämnet fysioterapi med inriktning mot idrottsmedicin. Stipendiet, på ca 15 000 kr, kan tilldelas legitimerad fysioterapeut som planerar eller genomför ett projekt och är i startbanan för en eventuell fortsatt karriär inom idrottsmedicinsk forskning eller undervisning. Stipendiet kan tilldelas en eller flera sökande.

Ansökan ska innehålla:

Sökandens namn och projektets titel

Sammanfattning av forskningsprogrammet:

  • Bakgrund, syfte, metodbeskrivning, tidsplanering och eventuella preliminära resultat (max 800 ord) 
  • Betydelse för ämnet fysioterapi med inriktning mot idrottsmedicin (max 150 ord)
  • Referenser (max 15 referenser)

Sökande garanterar att forskningsetiskt tillstånd finns för projektet. 

Budget: Ange vad pengarna avses att användas för. Stipendiet kan användas för direkta kostnader i samband med forskningen, konferensdeltagande eller ekonomisk ersättning ifall sökande avser vara tjänstledig från ordinarie arbete för att utföra forskningen.

Sökandes CV

  • Utbildning, arbetserfarenhet, pedagogiska meriter, publikationer

 Redovisning:

1 Juni året efter tilldelat stipendium ska sökande inkomma med:

  • Vetenskaplig redovisning innehållande kort sammanfattning av projektets resultat (cirka 1 A4 sida) som kan publiceras i tidningen ”Svensk Idrottsmedicin”
  • Ekonomisk redovisning. I fall av tjänstledighet ska denna intygas av arbetsgivare.

Ansökan samt redovisning skickas till: kansli@svenskidrottsmedicin.se

Sista ansökningsdag är den 1 april 2024.

Mottagare för stipendiet utannonseras vid Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM) vårmöte alternativt årsmöte.