Stadgar för SFAIM

Stadgar för Svensk Idrottsmedicinsk förening tillika Svenska läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin

§ 1. FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Föreningen utgör en riksomfattande sammanslutning för personer med intresse för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, och är medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. Till fullvärdig medlem kan antas legitimerad läkare eller den som har examen från högskola med medicinsk och/eller idrottslig anknytning.

Därutöver kan styrelsen besluta att till medlem anta övriga personer med stor betydelse för föreningens verksamhet om synnerliga skäl därför föreligger.

§ 2. ÄNDAMÅL OCH MÅLSÄTTNING

Föreningens ändamål och målsättning är att:

a)        främja idrottsmedicinens utveckling samt att stimulera till forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner,

b)        verka för god utbildning i idrottsmedicin för läkare samt medverka till ökad utbildning av övriga yrkeskategorier som är verksamma inom idrottsmedicinen,

c)         tillsammans med Sveriges Riksidrottsförbund och dess olika specialidrottsförbund och andra organisationer organisera den idrottsmedicinska verksamheten i Sverige,

d)        avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till föreningen samt i förekommande fall samråda med andra medlemsföreningar och sektioner inom angränsande ämnesområden,

e)        företräda Sverige i internationella idrottsmedicinska organisationer,

f)          informera medlemmarna om tillgänglig idrottsmedicinsk litteratur, resultaten av aktuell forskning, nya hjälpmedel inom idrottsmedicinsk verksamhet, kommande nationella och internationella symposier och kurser samt verka för en svensk idrottsmedicinsk tidskrift av hög vetenskaplig klass,

g)        verka för att stipendier inom idrottsmedicinen tillskapas,

h)        att ge spridning av idrottsmedicinska kunskaper och handläggningsprinciper i syfte att främja goda motionsvanor och att skapa de bästa förutsättningar för en effektiv och skadefri träning, både för motionärer och tävlingsaktiva.

§ 3. ETISKA REGLER

Föreningen, skall för sina medlemmar klargöra vad som är god medicinsk etik och tillse att den tillämpas inom idrottsmedicinsk verksamhet. Föreningsmedlem som inte följer uppställda etiska regler kan tilldelas erinran, varning eller uteslutas ur föreningen.

Därutöver skall föreningen verka för att kunskap om god idrottsmedicinsk etik sprids även utanför föreningen, respektive att de av föreningen utställda etiska reglerna följes även i verksamhet som inte direkt regleras av föreningen.

§ 4. ANNONSERING MM

Medlem får på ett sakligt sätt informera om att medlemskap finns. Medlem får ej använda föreningens namn i kommersiella syften.

§ 5. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen på särskilt formulär, av vilket framgår att den sökande tagit del av och godtagit att följa föreningens etiska regler. Medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan och efter godkännande av styrelsen. Medlem är enligt § 3 SLS stadgar föreningsanknuten medlem i SLS.

Föreningens medlemsregister innehåller följande uppgifter: Namn, personnummer, adress, postnummer, ort, land, e-post och medlemskategori.

Uppgifter från medlemsregistret skall årligen den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem skall kunna få utnyttja förmåner och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapet fullmäktige skall kunna beräknas. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 6. HEDERSLEDAMÖTER

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte, på förslag av styrelsen, kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för idrottsmedicinens utveckling.

§ 7. STÖDJANDE VERKSAMHET

Firmor och organisationer med idrottsmedicinsk anknytning skall kunna stödja föreningens ändamål och målsättning enligt paragraf 2 genom bidrag till föreningens stödfond. Styrelsen skall även i övrigt sträva efter sponsring av verksamheten, dock utan att äventyra föreningens integritet, etik och allmänna anseende.

§ 8. UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppträder på ett sätt som skadar idrottsrörelsen eller idrottsmedicinen  kan komma att uteslutas ur föreningen.

Frågan om uteslutning kan väckas av enskild medlem eller av styrelsen, vilken har att besluta i frågan. Uteslutningen ur föreningen får ej ske utan att den som riskerar uteslutning fått tillfälle att inför styrelsen skriftligen förklara sitt handlande.

Medlem anses ha utträtt ur föreningen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år.

§ 9. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande och vice ordförande väljes för en period av två år vid ordinarie årsmöte, omval för dessa positioner kan ske högst en gång med en period av ett år. Sekreterare respektive högst fyra övriga ledamöter väljes på två år, och vid därpå följande årsmöte väljes två vetenskapliga sekreterare, kassör och högst tre övriga ledamöter på två år. Således utgörs styrelsen av högst 13 ledamöter. Respektive sektioner och delföreningar skall vara representerade i styrelsen. Vid fyllnadsval under pågående tvåårsmandat väljes styrelseledamoten på ett år. Återval till styrelsen av tidigare ordföranden och vice ordföranden kan ske tidigast två år efter avgången från den tidigare styrelseperioden. För övriga förtroendeposter stadgas ingen tidsbegränsning. Styrelseledamot som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare . Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val omedelbart sändas till Svenska Läkaresällskapet.

 § 10. STYRELSENS ARBETSFORMER

Föreningsärenden rörande de olika medlemskategorierna handhas av sektioner representerande de olika yrkesgrupperna i föreningen. Reglerna för dessas representation i styrelsen framgår av paragraf 9.

Ansvaret för sektionernas löpande arbete innehavs av sektionsstyrelsen med normalt tre ledamöter.

I läkarsektionens styrelse skall emellertid samtliga i föreningens styrelse ingående läkare ingå. Sektionerna arbetar fritt med egna frågor samt ansvarar gemensamt för planering av föreningens vetenskapliga möten och utbildningsprogram.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, normalt 2 gånger per termin, vilken därutöver är skyldig att inom en månad sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör skriftlig framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Vid styrelsemöte, liksom vid årsmöte, skall protokoll föras.

Originalprotokollet förvaras i föreningens arkiv.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Styrelsen bör utse ett arbetsutskott, (AU). AU består normalfallet av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuellt adjungerad ledamot.

AU skall handlägga ärenden av löpande art. AU:s sammanträden skall protokollföras och protokollen skall tillställas samtliga styrelseledamöter för prövning. Styrelsen kan vidare tillsätta kommittéer för kontinuerlig bevakning av speciella intresseområden. Minst en ledamot av varje kommitté bör vara ledamot i styrelsen.

Styrelsen kan till styrelsemöten adjungera personer med särskild sakkunskap. Varje adjungering skall protokollföras. Ständig adjungering skall inte förekomma.

Föreningens firmatecknare skall vara ordföranden, vice ordförande, sekreteraren, kassör och kanslist. Beslut i ärenden som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll.

§ 11. EKONOMI

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår (januari-december).

Styrelsen svarar för att föreningens medel hanteras med omsorg och sparsamhet, så att medlen kommer medlemmarna tillgodo i så hög omfattning som möjligt. Föreningens mål bör vara att ha ett eget kapital motsvarande två års fasta kostnader.

Styrelsen skall för varje år presentera en budget, och skall kontinuerligt följa den ekonomiska situationen med avseende på budgeten.

Årsavgiften bör dimensioneras så att den beräknas kunna täcka föreningens utgifter under räkenskapsåret.

Styrelsen kan efter skriftlig ansökan befria medlem från årsavgift. Hedersledamöter är befriade från erläggande av årsavgift.

§ 12. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte är det högsta beslutande organet och äger rum under någon av månaderna april, maj eller juni på dag som bestäms av styrelsen, eller vid annan tidpunkt om så beslutas av föregående års årsmöte. Röstberättigad vid mötet är hedersmedlemmar samt de medlemmar som under kalenderåret, senast 3 veckor före årsmötets första dag, betalt årsavgiften. Medlemsföreningen kan också besluta att tillåta röstning på distans. Det är föreningens ordförandes ansvar att bedöma om det behövs särskilda åtgärder för att kontrollera att de röstande är röstberättigande.

Skriftlig kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 15 dagar före årsmötet. Slutlig föredragningslista skall var medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet. Vid detta skall följande ärenden behandlas:

a)          Val av årsmötesordförande, sekreterare samt två justeringsmän.

b)          Frågan om mötets behöriga utlysande, och fastställande av dagordning.

c)           Styrelsens verksamhetsberättelse.

d)          Redogörelse för den ekonomiska ställningen, revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

e)          Val av styrelsen enligt § 9.

f)            Val av två revisorer och en suppleant för dessa på ett år.

g)          Val av valberedning på ett år.

h)          Val av ledamot/ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och personliga suppleanter för dessa på två år (fullmäktige och suppleanter skall vara läkare)

i)            Presentation av verksamhetsplan inklusive ekonomi för räkenskapsåret

j)            Fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår.

k)          Övriga frågor. För att beslut skall kunna tas skall frågorna funnits upptagna såväl i den preliminära som slutgiltiga föredragningslista som utsänts enligt ovan. För diskussion utan bindande beslut kan frågor väckas under pågående möte.

Omröstning vid val sker öppet, om inget annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, om röstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden.

Fråga eller frågor som föreningen skall uppföra på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före dess ordinarie fullmäktigemöte.

Extra möte skall hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§ 13. VALBEREDNING

Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte (förutom val till valberedningen) upprättas av en valberedning. Dess sammankallande är föreningens förre ordförande, "past president", eller den han utser som ställföreträdare. I valberedningen skall också ingå en representant vald av delföreningsrådet. Övriga ledamöter, minst en och högst tre, väljes vid årsmötet. Minst en ledamot, utöver den sammankallande, skall nyväljas till valberedningen varje år.

Valberedningens förslag bör utsändas till medlemmarna senast 15 dagar innan årsmötet. Valberedningen bör vara sammansatt så att i föreningen förekommande yrkeskategorier, specialiteter och regionala intressen tillförsäkras att bli hörda inför upprättande av valberedningens förslag.

§ 14. NÄMNDLEDAMOT I LÄKARESÄLLSKAPET

Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens årsmöte, med rätt att delta i förhandlingar, men ej i föreningens beslut. Medlem bör vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2d.

§ 15. DELFÖRENINGAR

Till föreningen kan knytas dels delföreningar på geografisk bas, dels delföreningar med specifik vetenskaplig inriktning. För att få kallas delförening måste denna förenings stadgar godkännas av moderföreningens styrelse. Denna skall utforma riktlinjer för normalstadgar för delföreningar.

Moderföreningen och delföreningen, eller delföreningarnas gemensamma ombud/råd, skall genom avtal fastställa vilka rättigheter och skyldigheter delföreningen och delföreningens medlemmar har gentemot moderföreningen. Därutöver skall moderföreningen inte åta sig något ekonomiskt ansvar för delföreningarnas verksamhet.

Det så kallade delföreningsrådet, som är en sammanslutning för delföreningarna, utser en representant, jämte en personlig suppleant för denne, i moderföreningens styrelse samt representant i moderföreningens valberedning, bådadera för ett år i taget.

Delföreningsrådet, vars sammankallande är delföreningsrepresentanten i styrelsen, har minst två protokollförda sammanträden per år, varvid varje delförening har en röst.

Om delföreningen inte uppfyller sina åligganden eller handlar på ett för moderföreningen skadligt sätt kan delföreningen mista sin rätt att vara delförening, enligt beslut från moderföreningens styrelse.

§ 16. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande därutöver, tillställas medlemmarna samtidigt med den preliminära kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapets nämnd fastställt den.

§ 17. PERSONUPPGIFTER

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 5) för att bedriva den stadgereglerande verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

§ 18. INBÖRDES ARRANGEMANG MELLAN FÖRENINGEN OCH SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för svensk idrottsmedicin och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan Svensk förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar. De olika rollerna i det gemensamma ansvaret kan se ut så här:

-     Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av deras stadgar.

-     Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 17).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål:

-     Beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 5 sista stycket),

-     Beräkning av mandat till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 5 sista stycket),

-     När Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt

-     När Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan nyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsida och kontaktuppgifter).

§ 19. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningen kan upplösas endast genom beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning av föreningen tillfaller dess ekonomiska tillgångar och annat värde Svenska Läkaresällskapet för att användas till främjande av idrottsmedicinsk forskning genom stipendier.

 

Beslutade och godkända på årsmöte 210423