Stadgar för SFAIM

Stadgar för Svensk Idrottsmedicinsk förening tillika Svenska läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin

§ 1. FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Föreningen utgör en riksomfattande sammanslutning för personer med intresse för idrottsmedicin, och är Svenska Läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin. Till medlem kan antas den som i Sverige avlagt läkarexamen. Till medlem kan dessutom den antas som har examen från högskola med medicinsk och/eller idrottslig anknytning. Därutöver kan styrelsen besluta att till medlem anta övriga personer med stor betydelse för föreningens verksamhet om synnerliga skäl därför föreligger.

§ 2. ÄNDAMÅL OCH MÅLSÄTTNING
Föreningens ändamål och målsättning är att:
a) främja idrottsmedicinens utveckling samt att stimulera till forskning inom idrottsmedicin genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner
b) verka för god utbildning i idrottsmedicin för läkare samt medverka till ökad utbildning av övriga yrkeskategorier som är verksamma inom idrottsmedicinen
c) tillsammans med Sveriges Riksidrottsförbund och dess olika delförbund organiserar den idrottsmedicinska verksamheten i Sverige
d) till Läkaresällskapet avges utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till föreningen. Föreningen skall i förekommande fall samråda med sektioner inom angränsande ämnesområden
e) företräda Sverige i internationella idrottsmedicinska organisationer
f) informera medlemmarna om tillgänglig idrottsmedicinsk litteratur, resultaten av aktuell forskning, nya hjälpmedel inom idrottsmedicinsk verksamhet kommande nationella och internationella nya hjälpmedel inom idrottsmedicinsk verksamhet och kommande nationella och internationella symposier och kurser samt verka för en nordisk idrottsmedicinsk tidskrift av hög vetenskaplig klass
g) verka för att stipendier inom idrottsmedicinen tillskapas
h) att ge spridning av idrottsmedicinska kunskaper och handläggningsprinciper i syfte att främja goda motionsvanor och att skapa de bästa förutsättningar för en effektiv och skadefri träning, både för motionären och tävlingsaktiva.

§ 3. ETISKA REGLER
Föreningen, skall för sina medlemmar klargöra vad som är god medicinsk etik och tillse att den tillämpas inom idrottsmedicinsk verksamhet. Den föreningsmedlem som inte följer uppställda etiska regler kan tilldelas erinran, varning eller uteslutas ur föreningen. Därutöver skall föreningen verka för att kunskap om god idrottsmedicinsk etik sprids även utanför föreningen, respektive att de av föreningen utställda etiska reglerna följes även i verksamhet som inte direkt regleras av föreningen.

§ 4. ANNONSERING MM
Föreningens medlemmar får inte använda medlemskapet i annonser på ett uppmärksammat sätt. Ej heller får medlem på annat sätt informera om sitt medlemskap på ett stötande sätt eller på annat använda föreningens namn av kommersiella skäl.

§ 5. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen på särskilt formulär, av vilket framgår att den sökande tagit del av och godtagit att följa föreningens etiska regler. Medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan och efter godkännande av styrelsen.

§ 6. HEDERSLEDAMÖTER
Till hedersledamot kan föreningens årsmöte, på förslag av styrelsen, kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för idrottsmedicinens utveckling.

§ 7. STÖDJANDE VERKSAMHET
Firmor och organisationer med idrottsmedicinsk anknytning skall kunna stödja föreningens ändamål och målsättning enligt paragraf 2 genom bidrag till föreningens stödfond. Styrelsen skall även i övrigt sträva efter sponsring av verksamheten, dock utan att äventyra föreningens integritet, etik och allmänna anseende.

§ 8. UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som omgående skall bekräfta att utträdet har registrerats.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller eljest på ett avgörande sätt uppträder på ett sätt som skadar idrottsrörelsen eller idrottsmedicinen skall uteslutas ur föreningen. Frågan om uteslutning kan väckas av enskild medlem eller av styrelsen, vilken har att besluta i frågan. Uteslutningen ur föreningen får ej ske utan att den som riskerar uteslutning fått tillfälle att inför styrelsen skriftligen förklara sitt handlande.
Medlem som oaktat påminnelse av kassören ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 9. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordföranden och två vice ordförande väljes för en period av två år vid ordinarie årsmöte, omval för dessa positioner kan ske högst en gång med en period av ett år. Sekreterare respektive högst fyra övriga ledamöter väljes på två år, och vid därpå följande årsmöte väljes två vetenskapliga sekreterare, kassör och högst tre övriga ledamöter på två år. Således utgörs styrelsen av högst 13 ledamöter. Respektive sektion och delföreningarna ska vara representerade i styrelsen. Vid fyllnadsval under pågående tvåårsmandat väljes styrelseledamoten på ett år. Återval till styrelsen av tidigare ordföranden och vice ordföranden kan ske tidigast två år efter avgången från den tidigare styrelseperioden. För övriga förtroendeposter stadgas ingen tidsbegränsning. Styrelseledamot ska vara medlem
eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet och övriga sektionsmedlemmar bör vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet. Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§ 10. STYRELSENS ARBETSFORMER
Föreningsärenden rörande de olika medlemskategorierna handhas av sektioner representerande de olika yrkesgrupperna i föreningen. Reglerna för dessas representation i styrelsen framgår av paragraf 9.
Ansvaret för sektionernas löpande arbete innehavs av sektionsstyrelsen med normalt tre ledamöter. I läkarsektionens styrelse skall emellertid samtliga i föreningens styrelse ingående läkare ingå. Sektionerna arbetar fritt med egna frågor samt ansvarar gemensamt för planering av föreningens vetenskapliga möten och utbildningsprogram. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, normalt 2 gånger per termin, vilken därutöver är skyldig att inom en månad sammankalla styrelsen om minst fem ledamöter gör skriftlig framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst sex ledamöter är närvarande och mötet varit utlyst i minst 14 dagar.
Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall, liksom vid årsmöte, protokoll föras. Originalprotokollet förvaras av föreningens sekreterare, vilken vid succession på posten skall överlämna alla originalprotokoll till sin efterträdare.
Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.
Styrelsen bör utse ett arbetsutskott, (AU). AU består normalfallet av ordförande, de två vice ordförandena, sekreterare och kassör samt eventuellt adjungerad ledamot. AU skall handlägga ärenden av löpande art. AU:s sammanträden skall protokollföras och protokollen skall tillställas samtliga styrelseledamöter för prövning. Styrelsen kan vidare tillsätta kommittéer för kontinuerlig bevakning av speciella intresseområden. Minst en ledamot av varje kommitté bör vara ledamot i styrelsen.
Styrelsen kan till styrelsemöten adjungera personer med särskild sakkunskap. Varje adjungering skall protokollföras. Ständig

Föreningens firmatecknare skall vara ordföranden, vice ordförande, sekreteraren, kassör och kanslist. Styrelse- och årsmötesbeslut som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§ 11. EKONOMI
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår (jan - dec).
Styrelsen svara för att föreningens medel skötes med omsorg och sparsamhet, så att medlen kommer medlemmarna tillgodo i så hög omfattning som möjligt. Styrelsen skall för varje år presentera en budget, och skall kontinuerligt följa den ekonomiska situationen med avseende på budgeten. Årsavgiften bör dimensioneras så att den beräknas kunna bestrida föreningens utgifter under räkenskapsåret.
Styrelsen kan efter skriftlig ansökan befria medlem från årsavgift. Hedersledamöter är befriade från erläggande av årsavgift.

§ 12. ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte äger rum under någon av månaderna april, maj eller juni på dag som bestäms av styrelsen, eller vid annan tidpunkt om så beslutas av föregående års årsmöte. Röstberättigad vid mötet är hedersmedlemmar samt de medlemmar som under kalenderåret, senast 3 veckor före årsmötets första dag, betalt årsavgiften. Kallelse jämte preliminär föredragningslista skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. Slutlig föredragningslista skall var medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet. Vid detta skall följande ärenden behandlas:
a) Val av årsmötesordförande, sekreterare samt två justeringsmän.
b) Frågan om mötets behöriga utlysande, och fastställande av dagordning.
c) Styrelsens verksamhetsberättelse
d) Redogörelse för den ekonomiska ställningen, revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
e) Val av styrelsen enligt § 9.
f) Val av två revisorer och en suppleant för dessa på ett år.
g) Val av valberedning på ett år.
h) Val av representanter till Läkaresällskapets Fullmäktige och personliga suppleanter för dessa på ett år (fullmäktige och suppleanter skall vara ledamöter i Svenska Läkaresällskapet) ett år (fullmäktige och suppleanter skall vara ledamöter i Svenska Läkaresällskapet)
i) Presentation av verksamhetsplan inklusive ekonomi för räkenskapsåret
j) Fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår.
k) Övriga frågor. För att beslut skall kunna tas i dessa skall frågorna funnits upptagna såväl i den preliminära som slutgiltiga föredragningslista som utsänts enligt ovan. För diskussion utan bindande beslut kan frågor väckas under pågående möte.

Omröstning vid årsmötet sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgörs genom lottning. Andra frågor avgörs där omröstning begäres genom öppen röstning såvida ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden.
Fråga eller frågor som föreningen skall uppföra på Fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas på ordinarie årsmöte och snarast därefter tillställas Sällskapets nämnd. Urtima årsmöte kan ej avhållas.

§ 13. VALBEREDNING
Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte (förutom val till valberedningen) upprättas av en valberedning. Dess sammankallande är föreningens förre ordförande, "past president", eller den han utser som ställföreträdare. I valberedningen skall också ingå en representant vald av delföreningsrådet. Övriga ledamöter, minst en och högst tre, väljes vid årsmötet. Minst en ledamot, utöver den samman kallande, skall nyväljas till valberedningen varje år. Minst två av valberedningens medlemmar skall vara legitimerade läkare och tillika medlemmar av Svenska Läkaresällskapet.
Valberedningens förslag bör utsändas till medlemmarna senast en månad innan årsmötet, och skall var utsänt senast 14 dagar innan årsmötet.
Valberedningen bör vara sammansatt så att i föreningen förekommande yrkeskategorier, specialiteter och regionala intressen tillförsäkras att bli hörda inför upprättande av valberedningens förslag.

§ 14. LEDAMOT AV LÄKARESÄLLSKAPET
Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem äger tillträde till föreningens sammanträden, inkluderande årsmötet, med rätt att delta i förhandlingar, men ej i föreningens beslut. Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2 d.

§ 15. DELFÖRENINGAR
Till föreningen kan knytas dels delföreningar på geografisk bas, dels delföreningar med specifik vetenskaplig inriktning. För att få kallas delförening måste denna förenings stadgar godkännas av moderföreningens styrelse. Denna skall utforma riktlinjer för normalstadgar för delföreningar.
Moderföreningen och delföreningen eller delföreningarnas gemensamma ombud/råd, skall genom avtal fastställa vilka rättigheter och skyldigheter delföreningen och delföreningens medlemmar har gentemot moderföreningen. Därutöver skall moderföreningen inte åta sig något ekonomiskt ansvar för delföreningarnas verksamhet.
Det så kallade delföreningsrådet, som är en sammanslutning för delföreningarna, utser en representant, jämte en personlig suppleant för denne, i moderföreningens styrelse samt representant i moderföreningens valberedning, bådadera för ett år i taget. Delföreningsrådet, vars sammankallande är delföreningsrepresentanten i styrelsen, har minst två protokollförda sammanträden per år, varvid varje delförening har en röst.
Om delföreningen inte uppfyller sina åligganden eller handlar på ett för moderföreningen skadligt sätt kan delföreningen mista sin rätt att vara delförening, enligt beslut från moderföreningens styrelse.

§ 16. STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande därutöver, tillställas medlemmarna samtidigt med den preliminära kallelsen till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

§ 17. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen kan upplösas endast genom beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning av föreningen tillfaller dess ekonomiska tillgångar och annat värde Svenska Läkaresällskapet.

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.