Handläggning av RSV-infektioner – behandlingsrekommendation 2015

Efter att palivizumab godkänts publicerade Läkemedelsverket år 2000, i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV), en rekommendation för handläggning av RSV-infektioner. En mindre uppdatering gjordes 2004. Rekommendationen innebar en mer restriktiv hållning till profylax med palivizumab i Sverige än vad den godkända indikationen omfattar. Eftersom mer data och kunskap genererats har rekommendationen nu uppdaterats. Rekommendationen för profylax med palivizumab har modifierats något för underburna och hjärtsjuka barn samt berör nu även barn med svår lungsjukdom av annan orsak. En restriktiv hållning rekommenderas även fortsättningsvis.

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2022-02-01.

Behandlingsrekommendation (PDF)

Bakgrundsdokumentation (PDF)