Hiv preexpositionsprofylax (PrEP) – Rekommendation om praktisk handläggning 2023

RAV har uppdaterat riktlinjerna för pre-expositionsprofylax mot hiv (PrEP):

     emtricitabin (FTC)/tenofovirdisoproxilfumarat (TDF) är godkänt för användning som preexpositionsprofylax (PrEP) för att förebygga hiv

     PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män (MSM) och transpersoner som har en betydande risk för att smittas av hiv, men kan övervägas till andra personer där risk för hivsmitta bedöms vara betydande

     Insättning och uppföljning av PrEP skall alltid ske parallellt med andra smittförebyggande åtgärder

     Hiv-serologi ska kontrolleras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse

     STI-provtagning alltid bör göras inför PrEP-start samt vid receptförnyelse.

     PrEP skall inte förskrivas vid nedsatt njurfunktion

     Förskrivning och uppföljning bör ske av, eller i nära samarbete med, Infektionsklinik och/eller STI-mottagning.

HIV preexpositionsprofylax (PrEP) – Rekommendation om praktisk handläggning 2023 (PDF fil)

Se även Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt om PrEP

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/augusti/forebyggande-behandling-bor-ges-till-personer-med-hog-risk-for-hiv/