Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet 2024 – Behandlingsrekommendation

RAV har uppdaterat rekommendationerna för profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet. Väsentliga nyheter i 2024 års riktlinjer:

 • Hivbehandling under graviditet bör påbörjas så tidigt som möjligt och bör fortsätta efter förlossningen.
 • Pågående välfungerande hivbehandling vid konstaterad graviditet bör oftast behållas.
 • Behandlingsmålet hiv-RNA < 20 kopior/ml kvarstår.
 • Dolutegravir kombinerat med emtricitabin/tenofovir disoproxil är förstahandsläkemedel även till gravida kvinnor och de som planerar graviditet.
 • Det finns inte några hållpunkter för ökad risk för fosterskador (neuralrörsdefekt) kopplat till dolutegravir.
 • Val av förlossningssätt för en välbehandlad kvinna med hiv-RNA < 200 kopior/ml görs enligt ordinarie obstetriska rutiner.
 • Förlossning med kejsarsnitt rekommenderas vid hiv-RNA > 200 kopior/ml.
 • Skalpelektrod, fetal blodprovstagning och/eller sugklocka ska användas på strikta medicinska indikationer, men föranleder inte ändrad hivprofylax till barnet.
 • Obstetrisk handläggning och förlossningssätt vid prematur vattenavgång och vattenavgång i fullgången tid följer ordinarie obstetriska rutiner.
 • Rekommenderade läkemedel och dosering av läkemedel för profylaktisk behandling i specialfall av exponerade barn har uppdaterats.
 • Längden på den profylaktiska behandlingen av barn (med gestationsålder > 35 veckor) till välbehandlad kvinna med hiv-RNA < 200 kopior/ml har ändrats från 4 till 2 veckor.
 • Barn till kvinna med hiv-RNA > 200 kopior/ml ges kombinationsprofylax i totalt 4 veckor.
 • Fertilitetsutredning och assisterad befruktning bör erbjudas kvinnor som lever med välbehandlad hiv enligt samma principer som för andra kvinnor.
 • Antiretroviral behandling minskar risken betydligt för att hiv överförs till barnet vid amning, men eliminerar den inte. Kvinnor som lever med hiv avråds därför från att amma sina barn.
 • Ett avsnitt om uppfödning av barn till kvinnor som är välbehandlade och som trots avrådan och noggrann information väljer att amma, har infogats.

Rekommendation Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet, 2024.pdf