Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet, 2017

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i behov av uppdatering men i huvudsak aktuell 2022-02-01.

I väntan på uppdatering som beräknas ske under våren 2022 rekommenderas att följande tillägg beaktas:

 • Dolutegravir kan ges till gruppen fertila kvinnor, inklusive de som planerar graviditet. Det finns inte längre några indikationer på ökad risk för fosterskador (neuraltubsdefekt) kopplat till dolutegravir.
 • Undvik behandlingstart med läkemedel som har begränsad dokumentation under graviditet (TAF, biktegravir, doravirin, elvitegravir, kabotegravir, fostemsavir, ibalizumab). Kvinnor som står på något av dessa preparat vid konstaterad graviditet kan vanligtvis fortsätta sin behandling.
 • Ny text under 2.8.2; Förlossningssätt
  • Vaginal förlossning är förstahandsalternativ för kvinnor som har välfungerande antiretroviral behandling med HIV-RNA <150 kopior/ml vid prov taget 2-4 veckor före partus och som saknar obstetriska riskfaktorer.
  • Antibiotikaprofylax ges på samma indikationer som för kvinnor utan HIV. 
  • Skalpelektrod för fosterövervakning och skalpprovtagning kan användas om det bedöms nödvändigt för en säker fosterövervakning under vaginal förlossning. 
  • Förlossning med sugklocka/tång överväges endast om fördelarna i det individuella fallet är uppenbara, exempelvis hotande fosterasfyxi med väl nedträngt huvud.


Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet, 2017 (PDF-dokument)

Engelsk version: Prophylaxis and treatment of HIV-1 infection in pregnancy - Swedish Recommendations 2017