Antiretroviral behandling av hivinfektion - Rekommendation 2021

Uppdaterad rekommendation för antiretroviral behandling av hivinfektion 2021
RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2021 års riktlinjer:

  • Till tidigare obehandlade övervägs i första hand emtricitabin/tenofovir (TDF) + dolutegravir alternativt emtricitabin/tenofovir (TDF) + doravirin.
  • Byte till dubbelbehandling med dolutegravir/lamivudin bör övervägas till patienter med välbehandlad hivinfektion, förutsatt att det inte finns anamnes på virologisk svikt, resistens för lamivudin/emtricitabin eller integrashämmare, eller kronisk hepatit B.
  • Dolutegravir kan ges till gruppen fertila kvinnor, inklusive de som planerar graviditet.
  • Dolutegravir är godkänd till barn från 4 veckors ålder och är rekommenderat preparat till barn och ungdomar i alla åldrar däröver.
  • Vid diagnos av hiv bör resistens för integrashämmare analyseras, utöver tidigare rekommendation avseende NRTI, NNRTI och PI-klasserna.
  • Vid postexpositionsprofylax (PEP) rekommenderas emtricitabin/tenofovir (TDF) + dolutegravir (Tivicay®).  

 

Antiretroviral behandling av hivinfektion – Behandlingsrekommendation 2021  (PDF fil)