Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017

Behandlingsrekommendationen för hepatit C från 2017 har reviderats i maj 2020 och september 2021.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare dokument är:

• Läkemedel som inte längre är tillgängliga i Sverige har tagits bort
• Behandling av akut hepatit C rekommenderas nu starkt
• Kortare behandlingstid för glekaprevir/pibrentasvir vid kompenserad cirros
• Vid genotyp 3 och kompenserad cirros har glekaprevir/pibrentasvir blivit ett förstahandsalternativ
• Möjlighet att förenkla uppföljningen under och efter behandling
• Uppdaterad rekommendation angående behandling av barn med hepatit C.

RAV HCV Behandlingsrekommendation 2017 reviderad september 2021 (PDF dokument)

RAV HCV Bakgrund 2017 (PDF dokument)

Engelsk version: Treatment of hepatitis C virus infection for adults and children: updated Swedish consensus guidelines 2017